สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเปมิกา  วรต่าย
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. นางสาวนิษา  พรบุญ
3. นางสาวสโรชา  เกรียงไกรวศิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาวนันทิยา  ส่งเสริม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกันยารัตน์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวรพีพรรณ  ยอดจิตร์
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายวทัญญู  อ่อนนุ่ม
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกัมปนาท  สว่างกิจ
2. เด็กชายกุลพัชร  ดีร้อยเอ็ด
3. เด็กชายพชรดล  แตงพลับ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวอนันตรา  แสงจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาววรญา  สายทอง
2. นางสาววรางคณา  ศรีสะอาด
3. นางสาวสวิชญา  ขุมทรัพย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยปฏิวัติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวรวิทย์  สายทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรุจิรดา  ประดิษฐ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จันชา
2. เด็กชายอนุชา  จินตง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายธนัญชัย  จรูญมีกนก
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนาตย์  สายสมบัติ
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 21 1. นางสาวเบญจมาศ  สุริโย
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปะลาปิดตัง
3. เด็กชายเสริมพงศ์  ใจเย็น
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 29 1. นางสาวกนกวรรณ   แซ่อื้อ
2. นายสุขวัฒน์   แสนสุข
3. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเด็กชายวีรภัทร   บุญทร
2. เด็กชายเด็กชายวุฒิภ้ทร  สังคฤกษ์
 
1. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
2. นางสาวณัฐยา  ปิดตาโส
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธราเทพ  เลขสาคร
2. เด็กชายศตวรรษ  สังข์ทอง
 
1. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
2. นางสาวบังอร  พวงศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 24 1. นายธนวัฒน์  ปั้นแหยม
2. นางสาวอาริสา  วงศ์สกุล
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขาวประทุม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ชูญาติ
 
1. นางสาวโสรดา  สุทธิสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  หุตามัย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 15 1. นางสาววารุณี  สิทธิสา
2. นางสาวสนยาน์  จงจักรพันธ์
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
2. นายอภิชาติ  แป๊ะเส็ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภัสสร  ปฏิมารัตนานันท์
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 7 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกรวลัย  ชัยบิน
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธนัญญา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงธานีจันทร์  วันทุมมา
3. เด็กหญิงวนิดา  อุณหะสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 37.25 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศิธร  พัตรสิงห์
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศิลา
 
1. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
2. นายกิตติ  อัครยรรยง