สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองผดุง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพลอยไพลิน  โรจน์อัศวชัย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงณันทวรรณ  ธรรมมา
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 1. นางสาววรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเปมิกา  วรต่าย
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจะพาณิชย์
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริศรา  แซ่เตียว
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวรภัสรดา  อร่ามเกียรติ
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏริกา  บุญมาวรรณ์
2. เด็กหญิงปัญจมา  พัดประไพ
3. เด็กหญิงลินดา  โซเฟีย
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาวนันทิยา  ส่งเสริม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. นางสาวนิษา  พรบุญ
3. นางสาวสโรชา  เกรียงไกรวศิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาวนันทิยา  ส่งเสริม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกันยารัตน์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวรพีพรรณ  ยอดจิตร์
 
1. นางสาวอภิญรัตน์  สุนทรพรพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองย้อย
2. เด็กหญิงภาสินี  ยินดี
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายชุติพล  ภักดีปถพีไทย
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายวทัญญู  อ่อนนุ่ม
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขพลอย
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  อุนนิมิตร
3. เด็กชายวสุพล  เศรษฐสิโรตม์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  บรรยงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวมยุรี  เต็นรัมย์
2. นางสาววิชชุลดา  ต้นทัพไทย
3. นางสาวสุธิดา  ลาสุด
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวชวนพิศ  สมจิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกัมปนาท  สว่างกิจ
2. เด็กชายกุลพัชร  ดีร้อยเอ็ด
3. เด็กชายพชรดล  แตงพลับ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวอนันตรา  แสงจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาววรญา  สายทอง
2. นางสาววรางคณา  ศรีสะอาด
3. นางสาวสวิชญา  ขุมทรัพย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยปฏิวัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวรวิทย์  สายทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรุจิรดา  ประดิษฐ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จันชา
2. เด็กชายอนุชา  จินตง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นายธนัญชัย  จรูญมีกนก
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนาตย์  สายสมบัติ
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 21 1. นางสาวเบญจมาศ  สุริโย
 
1. นางสาวอาทิตยา  แก้วเทพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงกุลซา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปะลาปิดตัง
3. เด็กชายเสริมพงศ์  ใจเย็น
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวอติพร  เอี่ยมธีระไพบูลย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 29 1. นางสาวกนกวรรณ   แซ่อื้อ
2. นายสุขวัฒน์   แสนสุข
3. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายชูเกียรติ  แก้วสอาด
2. นางสาวสโรชา  เกียงไกรวศิน
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
2. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเด็กชายวีรภัทร   บุญทร
2. เด็กชายเด็กชายวุฒิภ้ทร  สังคฤกษ์
 
1. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
2. นางสาวณัฐยา  ปิดตาโส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธราเทพ  เลขสาคร
2. เด็กชายศตวรรษ  สังข์ทอง
 
1. นางวรรณภา  อินทรีเนตร
2. นางสาวบังอร  พวงศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.32 เงิน 13 1. นางสาวจรัญญา  ฆ้องนอก
2. นางสาวสุพิชชา  มะโนแสน
3. นางสาวสุมิตรา  แก้วบัวดี
4. นางสาวอาทิตยา  ปัญญายิ่ง
5. นางสาวเกวลิน  ภูครองทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  โกมลมุสิก
2. นางสาวธันยพร  สันตจิต
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ประสมศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณทา
3. เด็กหญิงบาส  ปาละสิงห์
4. เด็กหญิงใบหม่อน  ศิลป
5. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.63 เงิน 7 1. นางสาวศศิกานต์  นิ่มลมูล
2. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
3. นางสาวสุธาวี  นิไชยโยค
4. นางสาวอิสริยา  ดวงเพชรแสง
5. นางสาวเพชรลดา  ฤทธิรักขพันธ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นุพรม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จินเม็ง
 
1. นายปวิตร  พุทธิรานนท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จันชา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุทอง
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 24 1. นายธนวัฒน์  ปั้นแหยม
2. นางสาวอาริสา  วงศ์สกุล
 
1. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขาวประทุม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ชูญาติ
 
1. นางสาวโสรดา  สุทธิสมบูรณ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  หุตามัย
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 15 1. นางสาววารุณี  สิทธิสา
2. นางสาวสนยาน์  จงจักรพันธ์
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
2. นายอภิชาติ  แป๊ะเส็ง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวญาวดี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา   เชาว์ปัญญานนท์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวญานรี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวฐิติมา  มังกร
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายจิรันธนิน  ลิ้มสำอางค์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาวภัทรณัญ  ศรีคง
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  สมฆ้อง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทองหล่อ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล   กุลเดช
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นายณัฐพล  ฝักคูณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวจิราวรรณ  ทองจรรยา
 
1. นายณัฐพล  ฝักคูณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภัสสร  ปฏิมารัตนานันท์
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
2. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
2. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
3. นางสาวตุลยา  สารโพคา
4. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
6. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
3. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
4. เด็กหญิงกิตติยากร  เพ็ญศรี
5. นางสาวจุฑามาศ  จงเจริญ
6. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
7. นางสาวชลธิชา  วิชาราช
8. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
9. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพยธิดา  กุกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
15. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
16. เด็กหญิงปราลี  นานวล
17. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
18. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
19. เด็กหญิงพรนภา  ชีพสาทิศ
20. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
21. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
22. เด็กหญิงศันสนีย์  ภู่สาละ
23. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
24. เด็กหญิงศุภรดา  บุญรอด
25. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โพธิ์สาจันทร์
26. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
29. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
30. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
31. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
32. เด็กชายสุวิทย์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
33. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
34. นางสาวอภิชญา  วุฒิโรจน์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือนาม
36. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
40. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
4. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
5. นายศรายุธ  เทือกเทียน
6. นางกิตติมา  กรุดอ่ำ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายคุณากร  เข็มเงิน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 7 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 1. นางสาวตุลยา  สารโพคา
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เทศสวัสดิ์
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 12 1. นางสาวเกวลิน  ภูครองทอง
 
1. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
3. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
4. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
6. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
7. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เทพสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
9. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
10. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
11. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แปลกพรมราช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แจ่มใส
3. เด็กหญิงจิระวรรณ  นนท์ศิริ
4. เด็กหญิงณัฐฑิรา  ปิดตังถาโน
5. เด็กหญิงนวบุษย์  สำเนียงล้ำ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นนทะศรี
7. เด็กหญิงลินดา  โซเฟีย มารีน่า
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โจทย์ครบุรี
9. เด็กหญิงอนันดา  อรัณยกานนท์
10. เด็กหญิงอรอนงค์  สุดตา
11. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพทวี
12. เด็กหญิงแพรพรรณ  โรจน์อัศวชัย
 
1. นางสาวกิตติมา   กรุดอ่ำ
2. นางสาวพิมสิริ  วงศ์ชูชัยสถิต
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 1. นางสาวชไมพร  สอนพรม
2. นางสาวฐาปนี  ภูเฮืองแก้ว
3. นายภคพล  กฤษฎี
4. นางสาวสิริรัตน์  เป็งตา
5. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68.99 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรภัทร  สยามล
2. นางสาวชลธิชา  ประจันทร์ศรี
3. นางสาวนริสา  เคนดา
4. นางสาวมินตรา  เศรษฐวัฒนา
5. นางสาววิจิตรา  คุประพงศ์
 
1. นายวีริสร์  วงตาแพง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกรวลัย  ชัยบิน
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  ดวงพารา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาแขก
3. เด็กชายพิชญะ  แสงสูญ
4. เด็กชายมาโนช  ชูศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตรุพิมาย
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  เปรื่องเปรมจิตต์
7. เด็กชายอนุรักษ์  สุระ
8. เด็กชายไตรรัตน์  สวัสดี
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายทศพล  เวชกามา
3. นายพศิน  คงภัคพูน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 4 1. นายจตุพร  เจริญผล
2. นายภูธเนศ  บุญเอิบ
3. นางสาววรรณศิลป์  สุรคัมภีรานนท์
4. นายวัชรพล  ปฏิญญาเลิศ
5. นายวีรพล  ปฏิญญาเลิศ
6. นางสาวอรทัย  ศาลาทอง
 
1. นายไพรินทร์  ผาสะคู
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
3. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธนัญญา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงธานีจันทร์  วันทุมมา
3. เด็กหญิงวนิดา  อุณหะสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
2. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน 14 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่ลี
2. นางสาวลดา  คงกระเรียน
3. นางสาวลษา  คงกระเรียน
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนากร  ธรรมวัตร
2. เด็กชายวรานนท์  ศาลางาม
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายทักษดนัย  ชูชื่น
2. นายธนดล  จงเจริญ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 13 1. นายฤทธิเกียรติ  คำแสน
2. นายวิษณุ  โพธิศรี
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 37.25 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศศิธร  พัตรสิงห์
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศิลา
 
1. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นายนาธาน  ซิงห์
2. นายภัคพงษ์  จุลทะศรี
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายนรากร  การุณชาติ
2. นางสาวเยาวนาฏ  ดงงาม
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางสาวปนัสยา  ลีประเสริฐสุนทร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายศราวุธ  เทพเสนา
2. เด็กชายสรยุทธ  สีมาลา
3. เด็กชายอดิศร  คชคีลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่ขวย
2. นายดนุรุตร์  สาระบูลย์
3. นายพลฤทธิ์  อาษาสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรภูมินทร์  วรรณทอง
2. เด็กชายนรศักดิ์  ศิลาเกตุ
3. เด็กชายสหรัฐ  แซ่ตั้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  ภูมิชูชิต
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เชาว์สมิตกุล
3. เด็กหญิงณัฐิยา  ประวัติเลิศรักษ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  โนนกลาง
5. เด็กชายพงศ์วิษณุ  อรุณวราภรณ์
6. เด็กหญิงเกศรา  แน่นอุดร
 
1. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกนกอร  แก้วยงค์
2. นางสาวณัฐการ  การดี
3. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพานิชย์
4. นางสาวพีรดา  เลื้อยกระโทก
5. นางสาวอินทิรา  ศรีรักษ์
6. นางสาวอุทุมพร  ฝั้นแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทรโชติ
3. เด็กหญิงมนัสวี  โล้สกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางรุ่งทิวา  พันธ์โนราช
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธร  ทองหลำ
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
 
90 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธณัชฌา  สุยพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงปริศนา  ศิริสื่อสุวรรณ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงทอง
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นางสาวสุจิตรา  เหล็กผา
 
91 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนาวุฒิ  ชมที
2. นางสาวธัญมน  ใจแก้ว
3. นางสาวสุพิชชา  มะโนแสน
 
1. นางสาววดายุ  ปฏิสนธิ
2. นางสาวอารียา  เอมะสุวรรณ
 
92 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภาฤกษ์  ยะประพาส
 
1. นางณิชชิศา   แก้วนิตย์
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนบดี  หาแก้ว
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  พวงมี
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นางสาววรรณภา  อินทรีเนตร