สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงทอปัด  พุ่มกันภัย
 
1. นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายณัฐรุจา  งาตา
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนบูรณ์  นันทาภรณ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงไอริน  วรวุฒวัฒนกุล
 
1. นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมินทร์  เจริษรักษ์
2. เด็กชายภูสิทธ์  วิริยอัจฉรา
3. เด็กหญิงลลิตา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวชรากร  อินต๊ะนา
3. เด็กชายวันธงชัย  โชคชัย
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายกรธวัช  จันชนะกิจ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ช้อยกระโทก
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
2. นายณัฐพงษ์  พิมพา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กชายยศพร  สีนาคล้วน
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
2. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลพี  ท้ามพิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองพรม
4. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนสม
5. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางดวงฤดี  บุตรงาม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวดุสิตา  บุญหนุน
2. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
3. นางสาวปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
4. นางสาวพรทิพย์  สกุลมงคลชัย
5. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ตาแจ่ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง 9 1. นายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางวาสนา  โสภาศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์แสงรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทศ
 
1. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
2. นางสาวกนิษฐา  มุ่งประสิทธิชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 1. นางสาวจันทิมา  ผ่องระนาต
2. นายพีรณัฐ  กลิ่นคำ
 
1. นางวาสนา  โสภาศรี
2. นายพฤศพงศ์  ไผทรัตน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏฐพล  ศรีทน
2. เด็กหญิงณิชากร  ทวิพัฒน์
3. เด็กชายบุญโชค  ช่วยบุญ
4. เด็กหญิงปาลิน  พันธ์สอาง
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  อ่อนชาติ
6. เด็กหญิงวัชรธิดา  ผิวงาม
7. เด็กชายศิวะวงศ์  จวรรณะ
8. เด็กชายอภิเษก  มโนคำ
9. เด็กหญิงอาภัสรา  ปทุมพงษ์
10. เด็กชายไวโอลีน  พัฒนชาติ
 
1. นายโกศล  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
3. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งอารีย์
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  เจริญยิ่งสถาพร
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองนวล
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกาวรรณ  พิมพะ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีทาพา
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
2. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นายคมน์คณิน  ไชยวิสุทธิกุล
2. นายศุภนนท์  หลงชิน
3. นายอภิรักษ์  แต้สกุล
4. นายเตชินท์  ศรีสมบัติ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาววราวรรณ  อัศวธัญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 1. เด็กชายกรวีร์  กลิ่นมาลา
2. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  มาลี
3. เด็กชายดิเรก  ภูศรีฐาน
4. เด็กชายทัตชนะ  สงวนสัตย์
5. เด็กชายบัณฑิต  บุตรศรีเมือง
6. เด็กหญิงพลอยยอดฉัตร  โมนฤมิตร
7. เด็กชายภัทรพล  สุขปราณี
8. เด็กชายภาณุ  เทียมอัมพร
9. เด็กหญิงรมย์รวินทร์  ปางสมบูรณ์
10. เด็กหญิงวิชญาดา  นามโคตร
11. เด็กหญิงอธิชา  อัครเดชไพบูลย์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะอาจเลิศ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกษิดิศ  แก้วอำไพ
2. นางสาวจันทราภรณ์  มาศไชยสิงห์
3. นายทัตติ  สวนศิลป์พงศ์
4. นายธนดล  คงมหาฤกษ์
5. นายธนากร  ดิษฐเพชร
6. นายธนากร  กู้กีรติกุล
7. นายนิธิรุจน์  โอรสไตรรัตน์
8. นางสาวพรชนก  แสงเดือน
9. นางสาวศศิธร  บุญวาสนา
10. นายเจษฎา  ปานสูงเนิน
11. นายเดวิด  ดานิยาน
12. นายเมธิชัย  กิจพัฒน์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลพร  ท้ามพิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองพรม
4. เด็กหญิงประภัสสร  มงคลอัตตะสาร
5. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนสม
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชื่นฉาย
7. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  ตรีศาสตร์
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  ยั่งยืน
2. นางสาววิราวรรณ  มากแก้ว
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจารุศิริ  ประเสริฐผล
2. นางสาวจิรัฐติกาล  โพธิ์ทาริน
3. นางสาวชัญญา  กรรณจนะศิลป์
4. นางสาวณัชชา  คำน้อย
5. นางสาวณิชกานต์  อยู่ศิริ
6. นางสาววรรณวิษา  อาจระขันธ์
7. นางสาววราภรณ์  คำไชย
8. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
9. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
 
1. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
2. นางสาวปัญชนิต  วิริยะสุข
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมญดา  วิชิตโชติ
 
1. นางนิตยา  วิลเลี่ยม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง 6 1. นายปรเมศวร์  จรัลเดชากร
2. นายวัชรพงษ์  สัตย์ไสย์
3. นางสาวศรัญพร  นิ่มพัฒนาวงศ์
4. นางสาวหนึ่งธิดา  จั่นเพชร
5. นายเตมีย์  วรเดชพิทักษ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อรุณศิริประเสริฐ
2. MissChen  Naijia
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายธนากร  แย้มชื่น
2. นางสาวสุชญา  มีจำรัส
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมสัน  สอนสี
2. นายชานนท์  ศรีทอง
3. นายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. นายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  กาลภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัชชา  แทงบูรณะ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือเสนา
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายนริศ  พงษ์พิทักษ์
2. นายปารเมศ  สุขใจ
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวดารกา  สุขโข
2. นายประเสริฐ  ม่วงมัน
3. นายมงคล  ทองพิมพ์
4. นายวทันยู  คำใสขาว
5. นางสาวอรพินท์  นิลประดับ
6. นางสาวเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  ผ่องระนาต
2. นายธนกร  จันทร์นาค
3. นางสาวปิรชา  เกินสันเทียะ
 
1. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์