สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัญชนา  หอมศักดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยหิรัญการ
 
1. นางสาวอภิญญา  จันทสุรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิชญา  รักษภักดี
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายฐานทัพ  ปานขำ
2. นายฐาปกรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวอังคณา  จักรทอง
 
1. นางสาวพีรยา  พืชเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวบุศยมาศ  สาหรี่
2. นางสาวรัฐนันท์วดี  เปรื่องชัย
 
1. นางสาววิภาวี  เรือนกุณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกานต์สิรี  ถาวรศรุต
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายขจรพัฒน์  พงศ์ภรณ์พัฒนา
2. นางสาวชยาภรณ์  พงทะจิตร์
3. นายศุภะเสฏฐ์  จานุพิบูล
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายอำพล  นิลสระคู
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวธนภรณ์  สุวรรณวีณากุล
2. นายธนัท  ศรีธนายุเชษฐ์
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไกรนุช
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายอำพล  นิลสระคู
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายธีรชาติ  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ครุฑคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  รัตนานนท์
2. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
3. นายฤทธิชัย  กิจเจริญทรัพย์
 
1. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
2. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายบุรธัส  บุษกรโอภาส
2. นางสาวมิเนียม  เกียรติกุล
3. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นางสาววัชริทร์  ฉิมมุจฉา
2. นางสาวศิริปาน  วันเพ็ชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 13 1. นายบุญฤทธิ์  สร้างสุขสันติ
2. นายปัญจพล  คุณาพันธ์
3. นายสกลเกียรติ์  ฉัตรหิรัญพงศ์
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นายปิยชาติ  มรกตคันโธ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.99 เงิน 13 1. นางสาวขวัญชนก  ขวัญชนก
2. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์งอย
3. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
4. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
5. นางสาวอารียา  พวงพั่ว
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.65 เงิน 7 1. นายจิรภัทร์  สวันสุ
2. นายญาณธัช  วนาศรีสวัสดิ์
3. นายณัฐพล  แพทย์สิทธิ์
4. นายธนภัทร  ภัทราธิวัฒน์
5. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
6. นายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
7. นายนริศ  พงษ์พิทักษ์
8. นายประพัฒน์  พลอยนุช
9. นายปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
10. นางสาวพรทิพย์  สกุลมงคลชัย
11. นายภานุวัฒน์  ทีเหมาะ
12. นางสาววรินทร  ทรงศักดิ์ศุภโชค
13. นางสาววริศรา  นาจาน
14. นางสาวสกุณา  ทัศนเสวี
15. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวอุทุมพร  พจนวิชัย
3. นายวิทูรย์  ศรีผดุง
4. นางอัษฎา  จันทะพรหม
5. นางสาวจิณณวัตต์  ขวัญสมบัติสมาน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 22 1. เด็กหญิงวิชญาดา  นามโคตร
 
1. นางเบญญาภา  บุญภัณฑ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุทธิพงศ์สกุล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวสุรัสวดี  รัตจินดา
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธราดล  นรพัลลภ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรอนันต์  มนุญพาณิชย์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐ์ธภร  ชัยวงศ์ณิชชกุล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจภูมิ  ฉัตรเจริญวัฒน์
2. นายธนายุต  ศรีตะวัน
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษยรักงาน
4. นายรณกร  จตุพรเสถียร
5. เด็กชายศรอนันต์  มนูญพานิชย์
6. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
7. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
8. เด็กชายสหพัฒน์  สอนบาล
9. เด็กชายอภินันท์  เครือวัลย์
10. เด็กชายอิศวพงศ์  เสาวณีศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางสาวณัฐธิดา  พึ่งนุ่ม
4. นายดรุณ  มีป้อม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 7 1. นางสาวปณิดา  พรานพนัส
 
1. นายอรรถชัย  แสนโคตร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นายวิสุธร  กอยนาพัน
 
1. นางสาวอนิสา  ยงยืน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  งามพลวิโรจน์
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 13 1. นางสาวญาดา  แซ่เจียม
2. นางสาวณภัคสิริ  เลิศศรีสกุลยง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อรุณศิริประเสริฐ
2. MissChen  Naijia
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กชายปัญจพล  เพ็ชรภาน
2. เด็กชายสืบสกุล  บุญเทียน
 
1. นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายบารมี  โฉมศรี
 
1. นางปรินดา  ไทยขำ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  นาคพรหมมินทร์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  พรหมมาศ
3. เด็กชายนิติพล  ชุณหปัญญาเวช
4. เด็กชายมงคล  ใจอารีย์
5. เด็กชายมงคล  ชัชวาลย์พันธ์
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  คุณาพันธ์
7. เด็กชายอัศรี  ผลเกิดสุข
8. เด็กชายไชยา  เสาแก้ว
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 1. นางสาวพาณิภัค   วิเศษโชค
2. นางสาวรุ่งนภา   ลีลาชัย
3. นางสาวอรพรรณ   ย้อยนวล
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ประสพผลสุจริต
2. นายพรหมเทพ  ปานรัตน์
 
1. นายเชฎฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยภัทร  บุญเดช
2. เด็กชายอนุกานต์  มรกฎกำจาย
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิโรจน์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์