สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 1. นายเศรษฐศาสตร์  ศิริกุลวิวัฒน์
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 1. นางสาวสุภัสรา  ต้อนรับ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญสุวัฒโนทัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสาวปฤศณี  พจนา
2. นางสายชล  มัคคารมณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐนิชา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงภคพร  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวแพรวดาว  สลับศรี
2. นางสาวกาญจนา  ศรีลาชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ประสิทธิธรรม
2. เด็กชายจีรภัทร  ปิ่นรอด
3. เด็กชายชนะพล  ธนานนท์กุล
4. เด็กชายชลชาติ  โคษาราษฎร์
5. เด็กชายชัชเทพ  นุ่มแก้ว
6. เด็กชายชัยนันท์  ปินะเก
7. นายญาณศิลป์  ปาละนิตย์
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชื่นจิตต์
9. เด็กชายต่อ  อินแสง
10. เด็กชายธนเดช  ชุมวณิช
11. เด็กชายปณิธาน  สมบุตร
12. เด็กชายปภังกร  สวัสดิ์สาลี
13. นางสาวพิชญธิดา  พรหมขัติแก้ว
14. นายพีรวัส  สินปรีดี
15. นางสาวลิลดา  อาษานอก
16. เด็กชายวิรัตน์  เจริญรักษ์
17. เด็กชายสินธุชา  นาคน้อย
18. นางสาวสุพิชญา  แก่นไธสง
19. เด็กชายสุวรรณชัย  คำบุญเรือง
20. นายอานัส  ศิลปศร
 
1. นางดุษฎี  พันทะแสน
2. นางสาวโชติมาศ  เกตุรัตน์
3. นายพรพรรษ  อัมพรพฤติ
4. นางกรกมล  มินมุนินทร์
5. นายวัชรศิลป์  สมบุญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายภพตะวัน  สุวรรณ
 
1. นายโกศล  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. นายธนภัทร  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภชัย  ปุราทะกัง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  มงคลวรกุล
2. เด็กหญิงภัทรชนก  หัสสระครบุรี
3. เด็กชายศุภชัย  ปุราทะกัง
4. เด็กชายสหพัฒน์  สอนบาล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เตโชสกลดี
6. เด็กหญิงอัมพร  ทิพย์ทัศน์
7. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน
8. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นายดรุณ  มีป้อม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพัชรพร  กอประเสริฐสุด
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยกร  สุขเจริญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์พูล
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัชรพล  เจริญแล้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ขวัญนาง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายฤทธิ์นรินทร์  หึกขุนทด
2. นางสาวอาริดา  จันทะบาล
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญจนา  วงศ์เพ็ชรพิทักษ์
2. นายทวีศักดิ์  วิริยะอัครเดชา
3. นางสาวภณิตา  อธิธัชโฆสิต
4. นางสาวหทัยภัทร  อังศุการ
5. นางสาวอรอนงค์  อาจดงหาญ
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 1. นางสาวฉันทิศา  แสงพันตา
2. นางสาวพรรษา  แจ้งสว่าง
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายเชฏฐพันธุ์   ศรีวิลาศ
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิสิษฐ์
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน