สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรชนก  หัสสระครบุรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เตโชสกลดี
 
1. นายพีรสิน  อาจเอี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรพล  สุรชาตินันท์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพันธ์ณรงค์  ปัญญาเวชมนตรี
2. เด็กหญิงรชาภรณ์  สืบสุขพาประเสริฐ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
2. นางสาววิไลวรรณ  โยธาจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟองไววุฒิ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจิตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายกฤษฎา  รัตนานนท์
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกร  ขำดำรงเกียรติ
 
1. นายณัฐพงษ์  พิมพา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐนัย  ส่งรอด
2. เด็กชายธนกฤต  ชื่นกมลกุล
3. เด็กชายนลวัชร์  สีห์โชติวรกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
2. นางอนัญญา  เบญจมาภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณฤทธิ์  ศิริพวาเกตุ
2. เด็กชายปฏิภาณ  พุทธโกมาตย์
3. เด็กชายภรากร  ศรีมัยพันธ์
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทวีรัชต์  กิตติสท้านไตรภพ
2. เด็กชายประสพโชค  วรรักษา
 
1. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
2. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษยรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเบญจภรณ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวปาลิกา  ทองเหลา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นางสาววทันยา  กิจวสมบัติ
 
1. นางภธิรารัช  นันติ