สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัญชนา  หอมศักดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 1. นายเศรษฐศาสตร์  ศิริกุลวิวัฒน์
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายกิตติชัย  ไชยหิรัญการ
 
1. นางสาวอภิญญา  จันทสุรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 1. นางสาวสุภัสรา  ต้อนรับ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เจริญสุวัฒโนทัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิชญา  รักษภักดี
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงทอปัด  พุ่มกันภัย
 
1. นางสาวสุปราณี  สำปัญโณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายณัฐรุจา  งาตา
 
1. นายชัยยา  รัตนศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรณิชา  ทายาวุฒิไชย
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  อธิชัยธนศักดิ์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือเสนา
 
1. นางสาวกิตติพร  ฉันทรลักษณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายฐานทัพ  ปานขำ
2. นายฐาปกรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวอังคณา  จักรทอง
 
1. นางสาวพีรยา  พืชเพียร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรชนก  หัสสระครบุรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เตโชสกลดี
 
1. นายพีรสิน  อาจเอี่ยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวบุศยมาศ  สาหรี่
2. นางสาวรัฐนันท์วดี  เปรื่องชัย
 
1. นางสาววิภาวี  เรือนกุณา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนบูรณ์  นันทาภรณ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงไอริน  วรวุฒวัฒนกุล
 
1. นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกานต์สิรี  ถาวรศรุต
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์กระจ่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรพล  สุรชาตินันท์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมินทร์  เจริษรักษ์
2. เด็กชายภูสิทธ์  วิริยอัจฉรา
3. เด็กหญิงลลิตา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายขจรพัฒน์  พงศ์ภรณ์พัฒนา
2. นางสาวชยาภรณ์  พงทะจิตร์
3. นายศุภะเสฏฐ์  จานุพิบูล
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายอำพล  นิลสระคู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวชรากร  อินต๊ะนา
3. เด็กชายวันธงชัย  โชคชัย
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวธนภรณ์  สุวรรณวีณากุล
2. นายธนัท  ศรีธนายุเชษฐ์
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไกรนุช
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายอำพล  นิลสระคู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพันธ์ณรงค์  ปัญญาเวชมนตรี
2. เด็กหญิงรชาภรณ์  สืบสุขพาประเสริฐ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
2. นางสาววิไลวรรณ  โยธาจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. นางสาวมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสาวปฤศณี  พจนา
2. นางสายชล  มัคคารมณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ฟองไววุฒิ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจิตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายกฤษฎา  รัตนานนท์
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายกรธวัช  จันชนะกิจ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ช้อยกระโทก
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อาจเจริญ
2. นายณัฐพงษ์  พิมพา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายธีรชาติ  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ครุฑคง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกร  ขำดำรงเกียรติ
 
1. นายณัฐพงษ์  พิมพา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐนัย  ส่งรอด
2. เด็กชายธนกฤต  ชื่นกมลกุล
3. เด็กชายนลวัชร์  สีห์โชติวรกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
2. นางอนัญญา  เบญจมาภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  รัตนานนท์
2. นายธีรกร  ลีลาเลิศวิจิตร
3. นายฤทธิชัย  กิจเจริญทรัพย์
 
1. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
2. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐนิชา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงภคพร  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวแพรวดาว  สลับศรี
2. นางสาวกาญจนา  ศรีลาชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายบุรธัส  บุษกรโอภาส
2. นางสาวมิเนียม  เกียรติกุล
3. นายไชยวัฒน์  ตรรกนาถ
 
1. นางสาววัชริทร์  ฉิมมุจฉา
2. นางสาวศิริปาน  วันเพ็ชร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณฤทธิ์  ศิริพวาเกตุ
2. เด็กชายปฏิภาณ  พุทธโกมาตย์
3. เด็กชายภรากร  ศรีมัยพันธ์
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาวนภาพร  ด่านแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 13 1. นายบุญฤทธิ์  สร้างสุขสันติ
2. นายปัญจพล  คุณาพันธ์
3. นายสกลเกียรติ์  ฉัตรหิรัญพงศ์
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นายปิยชาติ  มรกตคันโธ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทวีรัชต์  กิตติสท้านไตรภพ
2. เด็กชายประสพโชค  วรรักษา
 
1. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
2. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กชายยศพร  สีนาคล้วน
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฉมศรี
2. นายจักรพงศ์  จำปายงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลพี  ท้ามพิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองพรม
4. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนสม
5. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นางดวงฤดี  บุตรงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.99 เงิน 13 1. นางสาวขวัญชนก  ขวัญชนก
2. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์งอย
3. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
4. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
5. นางสาวอารียา  พวงพั่ว
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวดุสิตา  บุญหนุน
2. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
3. นางสาวปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
4. นางสาวพรทิพย์  สกุลมงคลชัย
5. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ตาแจ่ม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.65 เงิน 7 1. นายจิรภัทร์  สวันสุ
2. นายญาณธัช  วนาศรีสวัสดิ์
3. นายณัฐพล  แพทย์สิทธิ์
4. นายธนภัทร  ภัทราธิวัฒน์
5. นายธรรมธนภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
6. นายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
7. นายนริศ  พงษ์พิทักษ์
8. นายประพัฒน์  พลอยนุช
9. นายปุณยวัจน์  จันทร์เกตุ
10. นางสาวพรทิพย์  สกุลมงคลชัย
11. นายภานุวัฒน์  ทีเหมาะ
12. นางสาววรินทร  ทรงศักดิ์ศุภโชค
13. นางสาววริศรา  นาจาน
14. นางสาวสกุณา  ทัศนเสวี
15. นายสุทัศ  รัตนมณีทิพย์
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวอุทุมพร  พจนวิชัย
3. นายวิทูรย์  ศรีผดุง
4. นางอัษฎา  จันทะพรหม
5. นางสาวจิณณวัตต์  ขวัญสมบัติสมาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ประสิทธิธรรม
2. เด็กชายจีรภัทร  ปิ่นรอด
3. เด็กชายชนะพล  ธนานนท์กุล
4. เด็กชายชลชาติ  โคษาราษฎร์
5. เด็กชายชัชเทพ  นุ่มแก้ว
6. เด็กชายชัยนันท์  ปินะเก
7. นายญาณศิลป์  ปาละนิตย์
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชื่นจิตต์
9. เด็กชายต่อ  อินแสง
10. เด็กชายธนเดช  ชุมวณิช
11. เด็กชายปณิธาน  สมบุตร
12. เด็กชายปภังกร  สวัสดิ์สาลี
13. นางสาวพิชญธิดา  พรหมขัติแก้ว
14. นายพีรวัส  สินปรีดี
15. นางสาวลิลดา  อาษานอก
16. เด็กชายวิรัตน์  เจริญรักษ์
17. เด็กชายสินธุชา  นาคน้อย
18. นางสาวสุพิชญา  แก่นไธสง
19. เด็กชายสุวรรณชัย  คำบุญเรือง
20. นายอานัส  ศิลปศร
 
1. นางดุษฎี  พันทะแสน
2. นางสาวโชติมาศ  เกตุรัตน์
3. นายพรพรรษ  อัมพรพฤติ
4. นางกรกมล  มินมุนินทร์
5. นายวัชรศิลป์  สมบุญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 22 1. เด็กหญิงวิชญาดา  นามโคตร
 
1. นางเบญญาภา  บุญภัณฑ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง 9 1. นายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางวาสนา  โสภาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์แสงรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทศ
 
1. นายณัฐพร  ปุ๋ยรักษา
2. นางสาวกนิษฐา  มุ่งประสิทธิชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 1. นางสาวจันทิมา  ผ่องระนาต
2. นายพีรณัฐ  กลิ่นคำ
 
1. นางวาสนา  โสภาศรี
2. นายพฤศพงศ์  ไผทรัตน์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกวินณภัทร  ธวัชชาตรี
2. นางสาวจิรัฐิกาล  โพธิ์ทาริน
3. นางสาวทิพย์วารี  ภาระยาท
4. นางสาวน้ำฝน  ตรีเมฆ
5. นางสาววรรณประภา  ศรีทะโร
6. นางสาววรรณภา  ชาญนอก
7. นางสาววิสาข์  สำราญราษฏร์
8. นางสาวสารยา  พรมโคตร
9. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
10. นายอัครชัย  เพ็ชรเลื่อม
 
1. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
2. นายรภัทร  ขูรูรักษ์
3. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฏฐพล  ศรีทน
2. เด็กหญิงณิชากร  ทวิพัฒน์
3. เด็กชายบุญโชค  ช่วยบุญ
4. เด็กหญิงปาลิน  พันธ์สอาง
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  อ่อนชาติ
6. เด็กหญิงวัชรธิดา  ผิวงาม
7. เด็กชายศิวะวงศ์  จวรรณะ
8. เด็กชายอภิเษก  มโนคำ
9. เด็กหญิงอาภัสรา  ปทุมพงษ์
10. เด็กชายไวโอลีน  พัฒนชาติ
 
1. นายโกศล  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
3. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายภพตะวัน  สุวรรณ
 
1. นายโกศล  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ฉิมพนาม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. นายธนภัทร  ฤทธิ์มหันต์
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งอารีย์
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุทธิพงศ์สกุล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  เจริญยิ่งสถาพร
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวสุรัสวดี  รัตจินดา
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพร  ทองนวล
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธราดล  นรพัลลภ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกาวรรณ  พิมพะ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีทาพา
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
2. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กิจประกายมุข
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรอนันต์  มนุญพาณิชย์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษยรักงาน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภชัย  ปุราทะกัง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเศรษฐศาสตร์  ศิริกุลวิวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐ์ธภร  ชัยวงศ์ณิชชกุล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิวกร  อนันติทิวาพร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  มงคลวรกุล
2. เด็กหญิงภัทรชนก  หัสสระครบุรี
3. เด็กชายศุภชัย  ปุราทะกัง
4. เด็กชายสหพัฒน์  สอนบาล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เตโชสกลดี
6. เด็กหญิงอัมพร  ทิพย์ทัศน์
7. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน
8. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นายดรุณ  มีป้อม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจภูมิ  ฉัตรเจริญวัฒน์
2. นายธนายุต  ศรีตะวัน
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษยรักงาน
4. นายรณกร  จตุพรเสถียร
5. เด็กชายศรอนันต์  มนูญพานิชย์
6. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
7. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
8. เด็กชายสหพัฒน์  สอนบาล
9. เด็กชายอภินันท์  เครือวัลย์
10. เด็กชายอิศวพงศ์  เสาวณีศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางสาวณัฐธิดา  พึ่งนุ่ม
4. นายดรุณ  มีป้อม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นายคมน์คณิน  ไชยวิสุทธิกุล
2. นายศุภนนท์  หลงชิน
3. นายอภิรักษ์  แต้สกุล
4. นายเตชินท์  ศรีสมบัติ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกษิดิศ  แก้วอำไพ
2. เด็กชายกิตติภณ  คงเคน
3. นางสาวจันทราภรณ์  มาศไชยสิงห์
4. นางสาวจารุศิริ  ประเสริฐผล
5. นางสาวจิรัฐติกาล  โพธิ์ทาริน
6. เด็กหญิงจิราพร  ศรีธรรมา
7. เด็กหญิงชลธาร  คงศิริ
8. นางสาวชลิตา  ขามวิเศษ
9. นางสาวชัญญา  กรรณจนะศิลป์
10. นายณัฐพล  กันเกตุ
11. นางสาวณิชกานต์  อยู่ศิริ
12. เด็กหญิงดลพร  ท้ามพิบูลย์
13. นายธนดล  คงมหาฤกษ์
14. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
15. นายธนากร  ดิษฐเพชร
16. นายธนากร  ยอดจันทร์
17. นายธนากร  นิราวุติ
18. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองพรม
19. นายนิธิรุจน์  โอรสไตรรัตน์
20. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนสม
21. เด็กชายภาณุ  เทียมอัมพร
22. นางสาววรรณประภา  ศรีทะโร
23. นางสาววรรณวิษา  อาจระขันธ์
24. นางสาววราภรณ์  คำไชย
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาวประทุม
26. นางสาววราวรรณ  อัศวธัญ
27. เด็กหญิงวริศรา  โรจนภักดิ์ดี
28. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชื่นฉาย
29. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
30. นางสาวศศิธร  บุญวาสนา
31. นางสาวสุพัชรี  กระจ่างสันเทียะ
32. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
33. นายอารยะ  ขุนดี
34. นางสาวอารียา  นิลลาดคำ
35. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาววราวรรณ  อัศวธัญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพัชรพร  กอประเสริฐสุด
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 18 1. นางสาวกัลยกร  สุขเจริญ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  กอประเสริฐสุด
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์พูล
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 1. เด็กชายกรวีร์  กลิ่นมาลา
2. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  มาลี
3. เด็กชายดิเรก  ภูศรีฐาน
4. เด็กชายทัตชนะ  สงวนสัตย์
5. เด็กชายบัณฑิต  บุตรศรีเมือง
6. เด็กหญิงพลอยยอดฉัตร  โมนฤมิตร
7. เด็กชายภัทรพล  สุขปราณี
8. เด็กชายภาณุ  เทียมอัมพร
9. เด็กหญิงรมย์รวินทร์  ปางสมบูรณ์
10. เด็กหญิงวิชญาดา  นามโคตร
11. เด็กหญิงอธิชา  อัครเดชไพบูลย์
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะอาจเลิศ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกษิดิศ  แก้วอำไพ
2. นางสาวจันทราภรณ์  มาศไชยสิงห์
3. นายทัตติ  สวนศิลป์พงศ์
4. นายธนดล  คงมหาฤกษ์
5. นายธนากร  ดิษฐเพชร
6. นายธนากร  กู้กีรติกุล
7. นายนิธิรุจน์  โอรสไตรรัตน์
8. นางสาวพรชนก  แสงเดือน
9. นางสาวศศิธร  บุญวาสนา
10. นายเจษฎา  ปานสูงเนิน
11. นายเดวิด  ดานิยาน
12. นายเมธิชัย  กิจพัฒน์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลพร  ท้ามพิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปการ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองพรม
4. เด็กหญิงประภัสสร  มงคลอัตตะสาร
5. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนสม
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชื่นฉาย
7. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
8. เด็กหญิงเพชรชมพู  ตรีศาสตร์
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  ยั่งยืน
2. นางสาววิราวรรณ  มากแก้ว
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจารุศิริ  ประเสริฐผล
2. นางสาวจิรัฐติกาล  โพธิ์ทาริน
3. นางสาวชัญญา  กรรณจนะศิลป์
4. นางสาวณัชชา  คำน้อย
5. นางสาวณิชกานต์  อยู่ศิริ
6. นางสาววรรณวิษา  อาจระขันธ์
7. นางสาววราภรณ์  คำไชย
8. นางสาววิสาข์  สำราญราษฎร์
9. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณโย
 
1. นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ์
2. นางสาวปัญชนิต  วิริยะสุข
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัชรพล  เจริญแล้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ขวัญนาง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 7 1. นางสาวปณิดา  พรานพนัส
 
1. นายอรรถชัย  แสนโคตร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมญดา  วิชิตโชติ
 
1. นางนิตยา  วิลเลี่ยม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นายวิสุธร  กอยนาพัน
 
1. นางสาวอนิสา  ยงยืน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  งามพลวิโรจน์
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเบญจภรณ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวปาลิกา  ทองเหลา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 13 1. นางสาวญาดา  แซ่เจียม
2. นางสาวณภัคสิริ  เลิศศรีสกุลยง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อรุณศิริประเสริฐ
2. MissChen  Naijia
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายฤทธิ์นรินทร์  หึกขุนทด
2. นางสาวอาริดา  จันทะบาล
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นางสาววทันยา  กิจวสมบัติ
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง 6 1. นายปรเมศวร์  จรัลเดชากร
2. นายวัชรพงษ์  สัตย์ไสย์
3. นางสาวศรัญพร  นิ่มพัฒนาวงศ์
4. นางสาวหนึ่งธิดา  จั่นเพชร
5. นายเตมีย์  วรเดชพิทักษ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อรุณศิริประเสริฐ
2. MissChen  Naijia
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญจนา  วงศ์เพ็ชรพิทักษ์
2. นายทวีศักดิ์  วิริยะอัครเดชา
3. นางสาวภณิตา  อธิธัชโฆสิต
4. นางสาวหทัยภัทร  อังศุการ
5. นางสาวอรอนงค์  อาจดงหาญ
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายธนากร  แย้มชื่น
2. นางสาวสุชญา  มีจำรัส
 
1. นางภธิรารัช  นันติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กชายปัญจพล  เพ็ชรภาน
2. เด็กชายสืบสกุล  บุญเทียน
 
1. นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายบารมี  โฉมศรี
 
1. นางปรินดา  ไทยขำ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  นาคพรหมมินทร์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  พรหมมาศ
3. เด็กชายนิติพล  ชุณหปัญญาเวช
4. เด็กชายมงคล  ใจอารีย์
5. เด็กชายมงคล  ชัชวาลย์พันธ์
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  คุณาพันธ์
7. เด็กชายอัศรี  ผลเกิดสุข
8. เด็กชายไชยา  เสาแก้ว
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมสัน  สอนสี
2. นายชานนท์  ศรีทอง
3. นายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. นายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  กาลภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งรัตติกรณ์
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 20 1. นางสาวพาณิภัค   วิเศษโชค
2. นางสาวรุ่งนภา   ลีลาชัย
3. นางสาวอรพรรณ   ย้อยนวล
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัชชา  แทงบูรณะ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เครือเสนา
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 1. นางสาวฉันทิศา  แสงพันตา
2. นางสาวพรรษา  แจ้งสว่าง
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นายเชฏฐพันธุ์   ศรีวิลาศ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ประสพผลสุจริต
2. นายพรหมเทพ  ปานรัตน์
 
1. นายเชฎฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร   กอประเสริฐสุด
2. เด็กหญิงพัชราภา   กิ่งนอก
3. เด็กหญิงภคพร   สุวรรณโณ
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิสิษฐ์  พรสุขสวัสดิ์
2. นายภัทรชัย  สุภาควัฒน์
3. นายยศกร  ปราชชญากุล
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
2. นายจักรกฤษณ์  ผาแก้ว
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายนริศ  พงษ์พิทักษ์
2. นายปารเมศ  สุขใจ
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวดารกา  สุขโข
2. นายประเสริฐ  ม่วงมัน
3. นายมงคล  ทองพิมพ์
4. นายวทันยู  คำใสขาว
5. นางสาวอรพินท์  นิลประดับ
6. นางสาวเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  ผ่องระนาต
2. นายธนกร  จันทร์นาค
3. นางสาวปิรชา  เกินสันเทียะ
 
1. นางศุทธินี  นิวาศะบุตร
 
112 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิสิษฐ์
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
 
113 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยภัทร  บุญเดช
2. เด็กชายอนุกานต์  มรกฎกำจาย
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิโรจน์
2. นายมารุต  วิศวพิพัฒน์