สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงเมธินี  ภูผ่านแก้ว
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.83 ทอง 13 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายสิริวัฒน์  เชื้อวงษ์
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นางสาวกุลรวี  คุณเมือง
2. นางสาวอภิสรา  เชาวนศิลป์
 
1. นายนัฐวุฒิ  อินนอก
2. นางสาวแคทลียา  เครือรอด
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
2. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  วรโพต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายแดง
3. เด็กหญิงอริสา  คารทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร