สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงไอลิน  นามประมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายฐานันดร  ทับหิรัญ
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. นางสาวกนกกร  มาพุฒ
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 1. นายณัฐพล  ทองลา
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายอภิชาติ  ผาช้างเผือก
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นายพรพรหม  คมขำ
 
1. นายสมบูรณ์  เบญจชาติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 21 1. นางสาววีนัท  จันทบูรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  เบญจชาติ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 28 1. เด็กชายพสิษฐ์  พิบูลย์นำชัย
 
1. นางสาวหัสนี  ถนอมเชย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   มีมะโน
2. เด็กหญิงจรรยารัตณ์  คนคล่อง
 
1. นางสาวแคทลียา  เครือรอด
2. นายนัฐวุฒิ  อินนอก