สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 1. นางสาวอรปรียา  สนธิ
 
1. นางธารทิพย์  พวงสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายบุญฟ้า  แสงท้าว
2. เด็กชายพงศภัค  อริยะวงศ์เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
2. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลมาศ  ประทุมศรี
2. เด็กหญิงวิวรรณ  นันตะทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
2. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวมิรันตี  เกิมรัมย์
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงไอลิน  นามประมา
 
1. นางสุธีพร  ศิริลักษณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชลิตา  เก็งวินิจ
2. เด็กหญิงวิวรรณ  นันตะทัย
 
1. นายอุทิศ  วงษาสืบ
2. นางสาวกัญญารัตน์  รักษ์แก้ว