สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 1. นางสาวนรีกานต์  ถ้ำสิงห์
2. นางสาวศุภิสรา  คณานุภาพ
3. นายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
2. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมเสนศร
2. เด็กหญิงสยมพร  พุ่มใหญ่
3. เด็กหญิงอภิสรา   สนธิ
 
1. นางสาวทัตพิชา  เพ็ญศิริ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ธูปหอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจรัสรวี  นันบุญมา
2. นางสาวชลลดา  วัชรสกุณี
3. นางสาวนิชานันท์  อ่ำบุญ
 
1. นางสาวพัชรี  โพชนา
2. นายธนบดี  พงษ์แดง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอชิรวิชย์  นาคมั่น
2. นายโชติวัฒน์  บานเย็น
 
1. นางสาวพัชรี  โพชนา
2. ว่าที่ร้อยตรีดนุรุจ  จันทะศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายไท  ไมตรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สืบสาร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลมาศ  ประทุมศรี
 
1. นายประยุทธ  คำกอง