สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงไอลิน  นามประมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายฐานันดร  ทับหิรัญ
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. นางสาวกนกกร  มาพุฒ
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 1. นางสาวอรปรียา  สนธิ
 
1. นางธารทิพย์  พวงสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 1. นายณัฐพล  ทองลา
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กชายอภิชาติ  ผาช้างเผือก
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 1. นางสาวนรีกานต์  ถ้ำสิงห์
2. นางสาวศุภิสรา  คณานุภาพ
3. นายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสุภาพ  ทองหงษ์
2. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายบุญฟ้า  แสงท้าว
2. เด็กชายพงศภัค  อริยะวงศ์เจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
2. นางสุภาพ  ทองหงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลมาศ  ประทุมศรี
2. เด็กหญิงวิวรรณ  นันตะทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์  กุลวิทย์
2. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวมิรันตี  เกิมรัมย์
 
1. นางสาวพรจิรา  เสือประดิษฐ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมเสนศร
2. เด็กหญิงสยมพร  พุ่มใหญ่
3. เด็กหญิงอภิสรา   สนธิ
 
1. นางสาวทัตพิชา  เพ็ญศิริ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ธูปหอม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจรัสรวี  นันบุญมา
2. นางสาวชลลดา  วัชรสกุณี
3. นางสาวนิชานันท์  อ่ำบุญ
 
1. นางสาวพัชรี  โพชนา
2. นายธนบดี  พงษ์แดง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอชิรวิชย์  นาคมั่น
2. นายโชติวัฒน์  บานเย็น
 
1. นางสาวพัชรี  โพชนา
2. ว่าที่ร้อยตรีดนุรุจ  จันทะศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงเมธินี  ภูผ่านแก้ว
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.83 ทอง 13 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายสิริวัฒน์  เชื้อวงษ์
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงไอลิน  นามประมา
 
1. นางสุธีพร  ศิริลักษณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 1. นายพรพรหม  คมขำ
 
1. นายสมบูรณ์  เบญจชาติ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 21 1. นางสาววีนัท  จันทบูรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  เบญจชาติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายไท  ไมตรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  สืบสาร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 28 1. เด็กชายพสิษฐ์  พิบูลย์นำชัย
 
1. นางสาวหัสนี  ถนอมเชย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชลมาศ  ประทุมศรี
 
1. นายประยุทธ  คำกอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนรีกานต์  ถ้ำสิงห์
2. นางสาวนุชนาฏ  ชิณวงศ์
3. นางสาวน้องพลอย  ทรงศิลา
4. นายสุขเกษม  โพธิ์แก้ว
5. นายอนันตศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวภาสินี  จตุรานนท์
2. นางสาวกัญญญารัตน์  รักษ์แก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชลิตา  เก็งวินิจ
2. เด็กหญิงวิวรรณ  นันตะทัย
 
1. นายอุทิศ  วงษาสืบ
2. นางสาวกัญญารัตน์  รักษ์แก้ว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   มีมะโน
2. เด็กหญิงจรรยารัตณ์  คนคล่อง
 
1. นางสาวแคทลียา  เครือรอด
2. นายนัฐวุฒิ  อินนอก
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นางสาวกุลรวี  คุณเมือง
2. นางสาวอภิสรา  เชาวนศิลป์
 
1. นายนัฐวุฒิ  อินนอก
2. นางสาวแคทลียา  เครือรอด
 
28 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
2. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  วรโพต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรายแดง
3. เด็กหญิงอริสา  คารทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร