สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. นายอนันยช  ประภากร
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. นายพงศธร  สุขสด
2. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
3. นายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 25 1. เด็กชายจิรภัทร  เจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายสุภเวช  วรินธานนท์
 
1. นางณัฐหทัย  ศรีนาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายฉัตรชัย  ยังทน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  ยังทน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นายรุ่งเรือง  ลอยลม
2. นายศรีชนะ  นาชัยเลิศ
3. นายอิทธิวัฒน์  แก้วมณี
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
2. นางสาวกรนิกา  ใจมุข