สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายชาญรวี  ใจสะอาด
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายณิธิช  ปราณีธยาศัย
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 1. นายภูริภัทร  มงคลชัยพัฒนะ
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษภัทร  ทองอ่อน
2. เด็กชายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปีติภัทร์  น้อยนงเยาว์
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์