สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
2. นายธณดล  ภาคีสุข
3. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรชพฤกษ์  มัชถาปะโท
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นายภณธเนศ  อ่อนธานี
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกิตติธัช  พินทุ
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
2. นายภณธเนศ  อ่อนธานี
3. นายวรนิพิทย์  วงศ์ไทยเจริญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 29 1. นายธีระเดช  ชวะนิตย์
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 30.33 เข้าร่วม 22 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายธณดล  ภาคีสุข
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ