สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายชาญรวี  ใจสะอาด
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจงรักษ์  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายณิธิช  ปราณีธยาศัย
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. นายอนันยช  ประภากร
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 1. นายภูริภัทร  มงคลชัยพัฒนะ
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. นายพงศธร  สุขสด
2. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
3. นายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
2. นายธณดล  ภาคีสุข
3. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรชพฤกษ์  มัชถาปะโท
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นายภณธเนศ  อ่อนธานี
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกิตติธัช  พินทุ
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
2. นายภณธเนศ  อ่อนธานี
3. นายวรนิพิทย์  วงศ์ไทยเจริญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 25 1. เด็กชายจิรภัทร  เจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายสุภเวช  วรินธานนท์
 
1. นางณัฐหทัย  ศรีนาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกริชชัยวัฒน์  แก้วปัญญา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนฤปนาท  พลอยคุณธรรม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายฉัตรชัย  ยังทน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 47.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายฉัตรชัย  ยังทน
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 29 1. นายธีระเดช  ชวะนิตย์
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  หวายนอน
3. เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง
4. เด็กชายนิธิศ  ประสงค์ผล
5. เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
2. Mr.Mike  Blanc
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นายรุ่งเรือง  ลอยลม
2. นายศรีชนะ  นาชัยเลิศ
3. นายอิทธิวัฒน์  แก้วมณี
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
2. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษภัทร  ทองอ่อน
2. เด็กชายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 30.33 เข้าร่วม 22 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายธณดล  ภาคีสุข
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิฐยานัฐ  ทองล้อม
2. นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา
3. นายวศิน  ทิพย์จันทร์
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปีติภัทร์  น้อยนงเยาว์
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์