สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินารถ  นาคพริ้ง
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีนัส  ถือขุนทด
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายวิจารย์  สง่าแสง
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 1. เด็กชายคณาธิป  กลักแก้ว
 
1. นางสาววทัยพรรณ  ธนปัญญาวรกุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.55 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายวชิรพันธ์  ทาดี
3. นางสาววันใส  เขือดประโคน
4. นางสาวสุพินกร  ศุภชนะทรัพย์
5. นายอิทธิพล  พะเวก
6. นายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายอธิภัทร  เพชรผ่อง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
3. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิ์พานิช
2. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
3. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นายบพิตร  ชูพยุง