สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชา  ธิคะพันธ์
 
1. นางสาวฐานียา  ศรีคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายอดิศักดิ์  ศรีโมรา
 
1. นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิดา  หินเพชร
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กลิ่นกล้า
 
1. นางสาวฐานียา  ศรีคราม
2. นายศุภชัย  เกลี้ยงแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายปัฐถภูมิ  ทองทิม
2. เด็กชายอรรณพ  สัมมาขันธ์
 
1. นางสาวธิติมา  ขันตรี
2. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายสาทร  ปลอดเกิด
2. เด็กหญิงเทวธิดา  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
2. นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศานติภิรมย์
2. เด็กหญิงชวิศา  จรูญวิทยา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนป้อม
4. เด็กหญิงปานไพลิน  มูลติปฐม
5. เด็กหญิงสิตาพร  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงโศภิตา  หว่างบุญ
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.33 เงิน 12 1. นางสาวกรกนก  พันพินิช
2. นางสาวภรณ์ฤทัย  รอดปาน
3. นางสาวศิริรัตน์  คิดรอบ
 
1. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
2. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิลินี  งามดี
2. เด็กหญิงอภิญญา  มานะณุ
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายบพิตร  ชูพยุง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวธนภรณ์  บำรุงพาทย์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีโมรา
 
1. นายบพิตร  ชูพยุง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทร์รัตน์
 
1. นายอุดร  เรือนติ๊บ