สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทร์รัตน์
 
1. นางสาวจันจิรา  เลาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวธนิษฐา  ธาตุชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี
2. นางสาวชรินรัตน์  เผ่าผม
3. นางสาวนงลักษณ์  จักรสาร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันดา
2. นางสาวจันจิรา  เลาแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองทับ
2. เด็กหญิงอารียา  สัญชัย
 
1. นางสาวปรินทร์ณัฐชา  อธิมงคล
2. นางสาวธนิษฐา  ธาตุชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจิรายุ  มณีอ่อน
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 29 1. นางสาววิชิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเทวธิดา  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
2. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายสรรเพชร  ติรวัฒนลาภ
2. นายสหรัฐ  วาสิกศิริ
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
2. นางสาวธิติมา  ขันตรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุนทรกษิฐ
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายก่อลาภ  ถิรธนบูรณ์
 
1. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกษร  แสนสิงห์
 
1. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายชนกนันท์  เครือเถาว์
2. เด็กหญิงปรีชญา  ยางระหงษ์
3. เด็กหญิงพรนพิน  อยู่เรืองเดช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวฐิติญา  สมเภท
2. นางสาวนันธิฌา  มีศรี
3. นางสาวสุภาวดี  จารัญ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
2. นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิ์พานิช
2. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
2. นางพนอจิตร  ศิริพล
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญฐิกา  พันธ์กิ่งทิพย์
2. นางสาวศศิวิมล  คำหอม
 
1. นางพนอจิตร  ศิริพล
2. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนัทชา  ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วสง่า
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายบพิตร  ชูพยุง