สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชา  ธิคะพันธ์
 
1. นางสาวฐานียา  ศรีคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวชลิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางสาวปรินทร์ณัฐชา  อธิมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   ชูแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวสุุทธินี  นิลนนท์
 
1. นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทร์รัตน์
 
1. นางสาวจันจิรา  เลาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติญา  สมเภท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวธนิษฐา  ธาตุชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายอดิศักดิ์  ศรีโมรา
 
1. นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงธิดา  หินเพชร
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กลิ่นกล้า
 
1. นางสาวฐานียา  ศรีคราม
2. นายศุภชัย  เกลี้ยงแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี
2. นางสาวชรินรัตน์  เผ่าผม
3. นางสาวนงลักษณ์  จักรสาร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันดา
2. นางสาวจันจิรา  เลาแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองทับ
2. เด็กหญิงอารียา  สัญชัย
 
1. นางสาวปรินทร์ณัฐชา  อธิมงคล
2. นางสาวธนิษฐา  ธาตุชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายกีรติ  กุลนิล
2. เด็กชายพัชรพล  มิสสะ
 
1. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ชูแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจิรายุ  มณีอ่อน
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 29 1. นางสาววิชิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเทวธิดา  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
2. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 11 1. นายสรรเพชร  ติรวัฒนลาภ
2. นายสหรัฐ  วาสิกศิริ
 
1. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
2. นางสาวธิติมา  ขันตรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุนทรกษิฐ
 
1. นางฉวีวรรณ  จิตตภิรัต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายก่อลาภ  ถิรธนบูรณ์
 
1. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายปัฐถภูมิ  ทองทิม
2. เด็กชายอรรณพ  สัมมาขันธ์
 
1. นางสาวธิติมา  ขันตรี
2. นางสาวอุมาพร  วัฒนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนัชชา  นครสวรรค์
 
1. นางสาวธิติมา  ขันตรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
 
1. นางสาวธิติมา  ขันตรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเกษร  แสนสิงห์
 
1. นางสาวอารีย์  ลี้อุดม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายชนกนันท์  เครือเถาว์
2. เด็กหญิงปรีชญา  ยางระหงษ์
3. เด็กหญิงพรนพิน  อยู่เรืองเดช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวฐิติญา  สมเภท
2. นางสาวนันธิฌา  มีศรี
3. นางสาวสุภาวดี  จารัญ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
2. นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติญา  สมเภท
2. นางสาวศศิวิมล  คำหอม
3. นางสาวเกศกนก  ไชยศิริ
 
1. นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
2. นางสาวจิราวรรณ  ใจเพิ่ม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนกนันท์  เครือเถาว์
2. เด็กหญิงปรีชญา  ยางระหงษ์
3. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิทรัพย์
 
1. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
2. นางยิ่งนรา  พวกขุนทด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิพร  ทัพซ้าย
2. นางสาววิชิตา  ชำนิพงษ์
3. นายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิวโรจน์  ธนิดา
2. เด็กชายอัศวิน  วรบุตร
 
1. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกุศล  ธารีบูรณ์
2. เด็กชายธนภูมิ  แซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวธิพาภรณ์  มีสังข์
2. นางสาวน้ำค้าง  เพ็งแจ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิศักดิ์  ศรีโมราห์
2. นายอานนท์  ไกรเพ็ชร
3. นายเทวราช  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มั่งมี
2. นายธนสิทธิ์  วงษ์พานิช
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กชายสาทร  ปลอดเกิด
2. เด็กหญิงเทวธิดา  รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุพัฒน์
2. นางสาวสุรัสวดี  บุญนิกูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาวดี  เกตุทัต
2. นายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นายธนัท  อู๊ดน้อย
2. นางสาวณัฐธิดา  วงค์ภักดี
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิ์พานิช
2. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
2. นางพนอจิตร  ศิริพล
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญฐิกา  พันธ์กิ่งทิพย์
2. นางสาวศศิวิมล  คำหอม
 
1. นางพนอจิตร  ศิริพล
2. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินารถ  นาคพริ้ง
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีนัส  ถือขุนทด
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายวิจารย์  สง่าแสง
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวชนกสุดา  หาบุญมี
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศานติภิรมย์
2. เด็กหญิงชวิศา  จรูญวิทยา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สนป้อม
4. เด็กหญิงปานไพลิน  มูลติปฐม
5. เด็กหญิงสิตาพร  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงโศภิตา  หว่างบุญ
 
1. นางสาวสุภาศิริ  ไสยกิจ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 1. เด็กชายคณาธิป  กลักแก้ว
 
1. นางสาววทัยพรรณ  ธนปัญญาวรกุล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 21 1. นายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.55 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายวชิรพันธ์  ทาดี
3. นางสาววันใส  เขือดประโคน
4. นางสาวสุพินกร  ศุภชนะทรัพย์
5. นายอิทธิพล  พะเวก
6. นายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายอธิภัทร  เพชรผ่อง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
3. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวัสดิ์พานิช
2. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
3. เด็กหญิงไอยเรศ  ไกรวิสุทธิ์ทรัพย์
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.33 เงิน 12 1. นางสาวกรกนก  พันพินิช
2. นางสาวภรณ์ฤทัย  รอดปาน
3. นางสาวศิริรัตน์  คิดรอบ
 
1. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
2. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิลินี  งามดี
2. เด็กหญิงอภิญญา  มานะณุ
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายบพิตร  ชูพยุง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนัทชา  ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วสง่า
 
1. นางรัตนา  เกิดช้าง
2. นายบพิตร  ชูพยุง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวธนภรณ์  บำรุงพาทย์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีโมรา
 
1. นายบพิตร  ชูพยุง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายพีรพัฒน์  พุ่มกล้าหาญ
 
1. นายบพิตร  ชูพยุง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ธุสาวุฒิ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพรินทร์รัตน์
 
1. นายอุดร  เรือนติ๊บ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 8 1. นายชวาลา  ทิพย์อาศน์
2. นายนัชชา  นครสวรรค์
3. นายอานนท์  ไกรเพ็ชร์
 
1. นายอุดร  เรือนติ๊บ
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรทิน  ชอบทำกิจ
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
56 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐากูร  ถุงเงิน
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์