สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวกนกอร  บัวแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.98 ทอง 9 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองสำลี
2. เด็กหญิงนิรุชา   มากเจริญ
3. เด็กหญิงวิภาดา  โมรารัตน์
4. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  ปิตตานัง
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  ปีนะเก
2. นางสาวดารินทร์  อารีพงษาพันธุ์
3. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
4. นางสาวมณีรัตน์  แก้วรัตน์
5. นางสาววรรณลักษณ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง 6 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรกิตติวรรณ
4. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
5. นางสาวปภัสรา  ชูปัญญา
6. เด็กหญิงภาริณี  ภูพันธุ์แดง
7. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  งานรุ่งทวี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม
9. เด็กหญิงสุภัสสร  โทสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรวสุ  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศุภนิมิตอโณทัย
2. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
3. เด็กหญิงพรทิวา  แซ่ฉั่ว
4. เด็กหญิงพิณมณี  วาณิชสรรพ์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว
6. เด็กหญิงวรกานต์  ทองปาน
7. เด็กหญิงวรัญญา  คงขุดทด
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  มุขขันธ์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 1. เด็กชายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุทธ   จอมทะรักษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กิมเฮียะ
3. เด็กชายนาวิน  ศรีนวล
4. เด็กชายปฏิมา   ทองน้อย
5. เด็กชายปรัญญาวุฒิ  กิ่งจันทร์
6. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
7. เด็กชายอนันตชัย  กิ่งจันทร์
8. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง
9. เด็กชายเรืองศักดิ์   รูปงาม
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
2. นายธราธร  พันธุ์บุญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวกวินนา  เต็มประโคน
2. นางสาวณัฐวิภา   สมบูรณ์ค้า
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
2. นายไกรสิทธิ์  กนิษฐสุต
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. นางสาวพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข