สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง
 
1. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วรัตน์
3. นางสาววรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
2. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายนะโม  ศาสตร์สุภาพ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
2. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 1. เด็กหญิงปณิดา  มั่นคง
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีมาศ
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
2. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 27 1. นางสาวชนิตา  คำเจริญ
2. นายมานุเชษย์  มงคล
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
2. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  คงประดิษฐ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์มาศ
3. เด็กหญิงปราจารีย์  จงหมายกลาง
4. เด็กชายปรเมธ  วิขาวขำ
5. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
6. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม
7. เด็กหญิงวรดา  บุญจุ้ย
8. เด็กหญิงวราภรณ์  รูปงาม
9. เด็กชายวิสา  โง๊ะบุดดา
10. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่ลี้
11. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกุล
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นายณชพล  กิตติสกาวกุล
2. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา
5. นายศุภกิจ  มะลิชู
6. นายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 15 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงพรรณราย  โตคุ้มภัย
3. เด็กหญิงพิมรัตน์  กนกพัฒน์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุริยะธรรม
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง
7. เด็กหญิงอริสา  อัทฒ์พิภพ
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
2. นางสาวภควลัญจญ์  สุกใส
3. นายอนุชา  ราชภักดี
4. นายพัฒนเดช  คำวัตร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 10 1. นายทินภัทร   โกสุม
2. นางสาวพัชรกันย์   อุตมะมงคลชัย
3. นายยนรเศรษฐ์   พิชญปรีชาเดช
4. นายวรภัทร   เตรียมล้ำเลิศ
5. นางสาวสิริมา   เจ็งประเสริฐ
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม
3. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมิต
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด