สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นางสาวพรหมพร  รัตนจงกล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวมุฑิดา  ภัทรกิตติวรรณ
 
1. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองสำลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 1. นางสาวกุลณิษฐ์  พุทธเสน
2. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. เด็กหญิงพรศิริ  ทองพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริญญา  ขาวโชติช่วง
3. เด็กชายอภิวันทร์  โชติมุข
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนศรีวงศ์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายธรรมรักษ์  วิเศษแก้ว
2. เด็กหญิงสุทิตา  พิทยารุ่งโรจน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  กุลวงศ์
 
1. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  วิเศษแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธันยพร  พันทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงนพมาศ  หายโศรก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 1. นางสาวธนิตตา  วงศ์อ้วน
2. นางสาวนันทวรรณ  อเนก
3. นางสาวปภาวดี  สอนเสนา
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวอุมาพร  ชาญฉลาด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม
2. เด็กชายสุกนต์ธี  ไทยใหม่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีระพล  กองสำลี
2. เด็กหญิงศิริพร  ราอี
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีละคร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
2. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65.97 ทองแดง 11 1. นางสาวกมลชนก  สามสุวรรณ
2. นายบุญฤทธิ์  โพธิ์ทอง
3. นายบุญอำนวย  นำชัย
4. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
5. นางสาวอาทิตยา  ขำสกล
 
1. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
2. นายกรรภิรมย์  นพรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรสิริ  ทองพลาย
2. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายสรศักดิ์  ศรีครซ้าย
3. นายสุรเชรษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
2. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
3. นางสาวจีรพรรณ  ทองจรรยา
4. นางสาวธันย์ชนก  จีระออน
5. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
6. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
7. นายสาริศ  ยิ่งยงค์
8. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
2. นางสาวภควลัญจญ์  สุกใส
3. นายอนุชา  ราชภักดี
4. นายพัฒนเดช  คำวัตร์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน
2. เด็กชายนรวีร์  ธรากร
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ลี้
4. เด็กชายสมชาย  คำมีสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีจันทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายณิชาภัทร์   เสียมทอง
2. เด็กชายมหาชน   จิตโสภาพันธุ์
 
1. นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรนี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายปราชญ์  จุลเสน
2. นายอภิชัย  เจนประโคน
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว