สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงเกษร  ชั้นโรจน์
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริพร  ราอี
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุริยะธรรม
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภัคพงษ์  จิรารัตน์
2. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นางสาวธนภรณ์  พินคงศิริ
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณพัช  ยุพาพันธ์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 29 1. นายมงคล  จักรวาลวิวัฒน์
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธนภรณ์  โภคทรัพย์
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นายยชญ์ธเนศ  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชินวัตร  พิลาถ้อย
2. เด็กหญิงปณิดา  มั่นคง
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
2. นางสาวอุมาพร  ชาญฉลาด
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายรชต  จูคล้ายหล่อ
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศศิธร  ชุ่มคุมสิน
2. เด็กชายเบญจพล  คล้ายอุบล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงถุงแป้ง  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เกียงกุลลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 30 1. นายชินดนัย  วสันต์วงษ์สกุล
2. นายวิทยา  พลหนา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นายธานินทร์  แสงราม
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงแป้ง  รอดสอนดี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยธิดา  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมต
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นายชนาธิป   กรายรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยวิไลวรรณ
2. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกุล
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว