สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นางสาวพรหมพร  รัตนจงกล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงเกษร  ชั้นโรจน์
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวมุฑิดา  ภัทรกิตติวรรณ
 
1. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวกนกอร  บัวแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง
 
1. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวจีราพรรณ  ทองจรรยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองสำลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 1. นางสาวกุลณิษฐ์  พุทธเสน
2. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริพร  ราอี
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุริยะธรรม
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายภัคพงษ์  จิรารัตน์
2. นางสาวรวิสรา  บุญเพ็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. เด็กหญิงพรศิริ  ทองพลาย
 
1. นางสาววาสนา  เกาะสินธุ์
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรารัตน์  ทังสี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นางสาวธนภรณ์  พินคงศิริ
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริญญา  ขาวโชติช่วง
3. เด็กชายอภิวันทร์  โชติมุข
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วรัตน์
3. นางสาววรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
2. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณพัช  ยุพาพันธ์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 29 1. นายมงคล  จักรวาลวิวัฒน์
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายนะโม  ศาสตร์สุภาพ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
2. นางสาวจิตติมา  แก้วสว่าง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธนภรณ์  โภคทรัพย์
 
1. นางสาวกฤติยา  เขียวอ่อน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนศรีวงศ์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 21 1. นายยชญ์ธเนศ  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวดิสสมัย  รัตนวรรณี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชินวัตร  พิลาถ้อย
2. เด็กหญิงปณิดา  มั่นคง
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
2. นางสาวอุมาพร  ชาญฉลาด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายรชต  จูคล้ายหล่อ
3. นางสาวสิริรัตน์  เอื้อสิวะคุณ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
2. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายธรรมรักษ์  วิเศษแก้ว
2. เด็กหญิงสุทิตา  พิทยารุ่งโรจน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  กุลวงศ์
 
1. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  วิเศษแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธันยพร  พันทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงนพมาศ  หายโศรก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สีแสด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นางสาวสุวิมล  แซ่ห่าน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 1. นางสาวธนิตตา  วงศ์อ้วน
2. นางสาวนันทวรรณ  อเนก
3. นางสาวปภาวดี  สอนเสนา
 
1. นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย์
2. นางสาวอุมาพร  ชาญฉลาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศศิธร  ชุ่มคุมสิน
2. เด็กชายเบญจพล  คล้ายอุบล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายนวพล  น้อยอิ่ม
2. เด็กชายสุกนต์ธี  ไทยใหม่
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
2. นายเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.98 ทอง 9 1. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  กองสำลี
2. เด็กหญิงนิรุชา   มากเจริญ
3. เด็กหญิงวิภาดา  โมรารัตน์
4. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  ปิตตานัง
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  ปีนะเก
2. นางสาวดารินทร์  อารีพงษาพันธุ์
3. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
4. นางสาวมณีรัตน์  แก้วรัตน์
5. นางสาววรรณลักษณ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีระพล  กองสำลี
2. เด็กหญิงศิริพร  ราอี
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีละคร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
2. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65.97 ทองแดง 11 1. นางสาวกมลชนก  สามสุวรรณ
2. นายบุญฤทธิ์  โพธิ์ทอง
3. นายบุญอำนวย  นำชัย
4. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
5. นางสาวอาทิตยา  ขำสกล
 
1. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
2. นายกรรภิรมย์  นพรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายครองพล  รุ่งสว่าง
2. นายจักรวรรดิ  ม่วงมา
3. นางสาวจิรนันท์  โยธาจันทร์
4. นายณัชชากร  อรุณโรจน์
5. นางสาวธนภรณ์  โภคทรัพย์
6. นายธีรโชติ  ฐิติรัตนกุล
7. นางสาวนวภัทร์  ณ ภูเก็ต
8. นางสาวนันทวรรณ  เอนก
9. นางสาวบุญญาพร  กลิ่นเอี่ยม
10. นายบุญฤทธิ์  โพธิ์ทอง
11. นางสาวปภาวดี  สอนเสนา
12. นางสาวประวิศา  จงหมายกลาง
13. นางสาวภัทรนันท์  พ่วงอ่ำ
14. นายภาคภูมิ  พิมพิวาลย์
15. นางสาวมุฑิดา  ภัทรกิตติวรรณ
16. นายรัชชานนท์  ธูปหอม
17. นางสาววนัชพร  จินดาน้อย
18. นางสาววิจิตรา  ขีลี
19. นางสาวสุภัชชา  ธนะเสน
20. นายอนาวิล  ปึงเศษฐกูล
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
2. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
3. นายกรรภิรมย์  นพรัตน์
4. นายภูริวัจน์  รุณพันธ์
5. นางจำเนียร   สิทธิวิชาภิญโญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง 6 1. นางสาวกนกรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวมนัสวัน  บุญประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 22 1. เด็กหญิงปณิดา  มั่นคง
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีมาศ
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
2. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 27 1. นางสาวชนิตา  คำเจริญ
2. นายมานุเชษย์  มงคล
 
1. นางจำเนียร  สิทธิวิชาภิญโญ
2. นางสาวบุญญาพร  บุญถนอม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เกิดโภคา
3. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรกิตติวรรณ
4. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
5. นางสาวปภัสรา  ชูปัญญา
6. เด็กหญิงภาริณี  ภูพันธุ์แดง
7. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  งานรุ่งทวี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม
9. เด็กหญิงสุภัสสร  โทสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอรวสุ  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศุภนิมิตอโณทัย
2. เด็กหญิงนฤมล  จำปาสี
3. เด็กหญิงพรทิวา  แซ่ฉั่ว
4. เด็กหญิงพิณมณี  วาณิชสรรพ์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  หมื่นแก้ว
6. เด็กหญิงวรกานต์  ทองปาน
7. เด็กหญิงวรัญญา  คงขุดทด
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  มุขขันธ์
 
1. นางสาวปภัส  ศึกษาสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
3. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงถุงแป้ง  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เกียงกุลลา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 30 1. นายชินดนัย  วสันต์วงษ์สกุล
2. นายวิทยา  พลหนา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ
2. นายสราวุธ  เชาวน์ไว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นายธานินทร์  แสงราม
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงแป้ง  รอดสอนดี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยธิดา  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรสิริ  ทองพลาย
2. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมต
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายธนายุทธ  เกยูรวณิชย์
2. นายสรศักดิ์  ศรีครซ้าย
3. นายสุรเชรษฐ์  จีวรกุลนนท์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  คงประดิษฐ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทร์มาศ
3. เด็กหญิงปราจารีย์  จงหมายกลาง
4. เด็กชายปรเมธ  วิขาวขำ
5. นางสาวปวันรัตน์  ลายทอง
6. เด็กชายภูริภัทร  โชคเสริมอุดม
7. เด็กหญิงวรดา  บุญจุ้ย
8. เด็กหญิงวราภรณ์  รูปงาม
9. เด็กชายวิสา  โง๊ะบุดดา
10. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่ลี้
11. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกุล
 
1. นายอภิรัตน์  นาครัตน์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นายณชพล  กิตติสกาวกุล
2. นายธนากร  จันทร์คำเรือง
3. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  มุติพันดา
5. นายศุภกิจ  มะลิชู
6. นายสาริน  ศักดิ์ศรีทรงภพ
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมุห์สนธ์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 1. เด็กชายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณิชมน  เมฆลอย
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 7 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 15 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธนธรณ์  เหมมณี
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุทธ   จอมทะรักษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กิมเฮียะ
3. เด็กชายนาวิน  ศรีนวล
4. เด็กชายปฏิมา   ทองน้อย
5. เด็กชายปรัญญาวุฒิ  กิ่งจันทร์
6. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
7. เด็กชายอนันตชัย  กิ่งจันทร์
8. เด็กชายเจนจบทิศ  จารึกกลาง
9. เด็กชายเรืองศักดิ์   รูปงาม
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
2. นายธราธร  พันธุ์บุญ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงพรรณราย  โตคุ้มภัย
3. เด็กหญิงพิมรัตน์  กนกพัฒน์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุริยะธรรม
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานัง
7. เด็กหญิงอริสา  อัทฒ์พิภพ
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
2. นางสาวภควลัญจญ์  สุกใส
3. นายอนุชา  ราชภักดี
4. นายพัฒนเดช  คำวัตร์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวินนา  เต็นประโคน
2. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร
3. นางสาวจีรพรรณ  ทองจรรยา
4. นางสาวธันย์ชนก  จีระออน
5. นางสาวนัทธ์ชนัน  แสวงศรี
6. นางสาวพิมพิภา  ภาคภูมิ
7. นายสาริศ  ยิ่งยงค์
8. นางสาวเพ็ญลดา  กลับศรี
 
1. นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์
2. นางสาวภควลัญจญ์  สุกใส
3. นายอนุชา  ราชภักดี
4. นายพัฒนเดช  คำวัตร์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ผิวอ่อน
2. เด็กชายนรวีร์  ธรากร
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่ลี้
4. เด็กชายสมชาย  คำมีสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีจันทร์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 10 1. นายทินภัทร   โกสุม
2. นางสาวพัชรกันย์   อุตมะมงคลชัย
3. นายยนรเศรษฐ์   พิชญปรีชาเดช
4. นายวรภัทร   เตรียมล้ำเลิศ
5. นางสาวสิริมา   เจ็งประเสริฐ
 
1. นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัวชมพู   พันพุฒ
2. เด็กหญิงปัตนิตา   แปนบ้าน
 
1. นางธนารักษ์  รอดอ่อน
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรินทร์   จันท์หอม
2. นายวัชรินทร์   บางสมบุญ
 
1. นางธนารักษ์  รอดอ่อน
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายณิชาภัทร์   เสียมทอง
2. เด็กชายมหาชน   จิตโสภาพันธุ์
 
1. นางสาวศิริญามล  ดวงจันทรนี
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นายชนาธิป   กรายรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สมสาร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มุทุกันต์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยานุพรม
3. เด็กชายเอกวิทย์  ว่องเชาว์นิมิต
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวกวินนา  เต็มประโคน
2. นางสาวณัฐวิภา   สมบูรณ์ค้า
3. นางสาวปณิตา  ต่างทอง
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายณัฐภัทร  สำเร็จ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนานุช  นาทสีทา
3. เด็กชายเทียนทวี  แซ่เซียว
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์  ดำละเอียด
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นายปราชญ์  จุลเสน
2. นายอภิชัย  เจนประโคน
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิยวิไลวรรณ
2. เด็กชายอดิรุจ  ปึงเศรษฐกุล
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
2. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 15 1. นายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
2. นายไกรสิทธิ์  กนิษฐสุต
 
1. นางสาวชุตินันท์  พ่วงขาว
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิรุชา  มากเจริญ
2. นางสาวพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์
3. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี
 
1. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
2. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข