สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวภัทธรียา  ทับมาโนช
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุขจิตร์
3. นายสุรเชษฐ์  ฉลาดล้ำ
 
1. นายธนพัฒน์  สงวนให้
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  โคมพุดชา
2. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
3. เด็กหญิงผกามาศ  แปรเพ็ง
4. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
5. เด็กหญิงสาลี่  ตาต้าน
 
1. นางสาววรนาฏ  ชูสง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
2. นางสาวฐิติพร  สรรพวุธ
3. นางสาวธิดารัตน์  หมื่นสา
4. นางสาวมาติกา  ระยับศรี
5. นางสาวแพร  แสนน่าน
 
1. นางสาววรนาฏ  ชูสง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.31 ทอง 4 1. นางสาวนวภรณ์  สำราญมล
 
1. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 17 1. นายวัชรธร  แผนพุทธา
2. นางสาวศุภควัน  ญาณวรรธนสกุล
 
1. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บรรฑิต
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูจัตตุ
3. เด็กหญิงจิราพร   สุระพงศ์
4. เด็กหญิงธาริณี  สุภาพ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสระ
6. นางสาวนริศรา  หลวงกอง
7. นางสาวพชรพร  ฐิติกาญจนาพันธุ์
8. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
9. เด็กหญิงวรรณษา  ชมภูทอง
10. นายศรชัย  ยาเพชรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ  เล็กสราวุธ
2. นายอนุพงศ์   นากรักษา
3. นายอนันตชา  วัฒนเศรษฐ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมเดช  บุญเปรม
2. เด็กชายจักรี  กรุมรัมย์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทานพรหม
4. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
5. เด็กหญิงดลนภา  ใจซื่อ
6. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
7. เด็กหญิงธรรมภัทร  พรมมานอก
8. เด็กชายธีรภัทร  อาจดี
9. เด็กชายนวมินทร์  บุราคร
10. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
11. นางสาวปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. เด็กหญิงพลอยนิล  บุตรดี
13. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กหญิงอรจิรา  พาหวาย
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
3. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
4. นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  พุทธเสน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
3. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
4. เด็กชายธนาคาร  อ่อนบำรุง
5. เด็กชายนิธิวัต  รูปทอง
6. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
7. เด็กชายรณชัย  ธงชัยสิริกุล
8. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
9. เด็กชายวงศธร  โสดานา
10. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา   แซ่เตีย
3. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
4. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
5. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
6. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยาพร   หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล   บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร   ผลเพิ่ม
5. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
6. นางสาวสรัลภัทร   พุ่มจันทร์
7. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
8. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
4. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
5. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
6. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวจริยาพร   หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล   บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร   ผลเพิ่ม
5. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
6. นางสาวสรัลภัทร   พุ่มจันทร์
7. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กชายปฐมเทพ  งามศิลป์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญยงค์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้านเหลือง
2. นางสาวชนาภา  ดวงจันทร์
3. นางสาวธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
4. นางสาวเยาวลักษณ์  อรุณรุ่งอารีย์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ต๊ะนนท์
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ถีระแก้ว
2. นางสาวสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กชายนิภัทร์  กรวยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พลอยรักษา
3. เด็กหญิงศศินิภา  คะนะมะ
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุช  เฉียบแหลม
2. นางสาวชลธิชา  บุตตะโยธี
3. นางสาววริศรา  อยู่คง
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายชาคริต  พลอยเลี้ยง
2. เด็กชายปกรณ์  กุลพาวิโรจน์
3. เด็กชายสุรัตน์  พิจาระณา
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพมาศ  แสงรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปักเคทาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลเสน
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง