สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
 
1. นางสาวอัยรา  ไกรสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นางสาวธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาววิภาพร  แจ่มบูชา
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกรวรรณ  มากมา
2. นางสาวระวีวรรณ  สุขสุด
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางชัชมน  เติมพรชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันสีขำ
2. นายสมศักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
2. นางสาวสุวรรณมาลี  ศรีสมบัติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเกษม
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตติสถิตธรรม
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  พุทธเสน
2. เด็กชายธนาคาร  อ่อนบำรุง
3. นายนิธิวัต  ธูปทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
5. เด็กชายรณชัย  ธงชัยสิริกุล
6. เด็กชายวงศธร  โสดานา
7. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วกระจ่าง
9. เด็กหญิงสิริพร  สุวรรณ์
10. เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยชัยพฤกษ์
11. เด็กหญิงสุชาวดี  ป้านสวาสดิ์
12. เด็กหญิงสุมณฑา  ใยบัว
13. เด็กหญิงเบญจมาศ   จานคำ
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
3. นางสาวชาลิสา  อ่อนโคกสูง
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  ยลประเวส
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล  บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
5. นายธิติสรรค์   ม่วงศรี
6. นายธีมากรณ์  จันทร์ชิต
7. นายธีรวัฒน์  เยี่ยมญาติ
8. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
9. นายนันทกิต  เผือกผ่อง
10. นางสาวสรัลภัทร  พุ่มจันทร์
11. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
12. นางสาวอสรีวา   บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงชมพูนิก  ภัทรปริสุทร์
2. เด็กหญิงปจีรณัม  หุ่นรูปงาม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
2. นางสาวพินทุ์สุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.99 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนี  อั้งเจ๋า
2. นางสาวจุุฑามาศ  คงทน
3. นางสาวณัฐธ์ภัสสร  ตันต์เสฏโฐ
4. นางสาวนวรัตน์  เวชวงษ์
5. นางสาวพรสุุดา  พลเมฆ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. Misszheng shu  cui
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดิลกวิลาศ
2. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
3. นางสาวภัทราพร  เรืองไชย
4. นายภูวดล  ไชยนต์
5. นางสาวเบญจรัตน์  ตันสิงห์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายณัฐพล  ถีระแก้ว
2. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริวรรณ  ภูศรีฤทธิ์
2. นางสาวอัญชลี  อิงบารมี
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.33 เงิน 16 1. นางสาวกมลรัตน์  โสดาราม
2. นางสาวภรพนา  สะสีธาตุ
3. นางสาวแพรวา  นกพัฒน์
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพงศ์ชนะ  เกิดกัน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
2. นายพิชาภพ  มูลดิน
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุธินันท์  เบญจบุตรา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์