สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงลดามาศ  กุลสูงเนิน
 
1. นางสาวสายสุณีย์  ตะเภาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นางสาวสายธาร  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยสงค์
2. เด็กชายภูวนาถ  ภาระเวช
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นางสาวจริยา  เดชมุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายจิรพัส  กรุณา
2. นางสาวนภัส  จันทิพย์
3. นางสาวปาลิดา  อิติปิ
 
1. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
2. นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัทร  หาเรือนจักร์
2. เด็กชายประธิวัฒน์  เงาะเศษ
 
1. นายปราชญ์กิตติ  หมายเจริญ
2. นางสาวธันยพร  เนียมจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.97 ทองแดง 15 1. นางสาวฐาปนี  จังบูรพา
2. นายณัฏฐากร  สุวรรณจู
3. นายภรัณยู  โตอนันต์
4. นางสาวสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
5. นางสาวสุพัตตา  ญาณทัศนวรคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงหยดน้ำ  โยธา
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ภูละอินทร์
2. เด็กหญิงพีรยา  วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรดา  กุลจารุกร
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นายนพกร  ศรีป้อม
2. นายพนมชัย  ชัยพฤกษ์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐนนท์  เข็มกำเหนิด
2. เด็กชายเขตต์นิธิ  สาดตรา
 
1. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรัล  ลอกคัด
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรพนธ์  โพธิโต
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์