สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 29 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ต๊ะนนท์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญชู
 
1. นางสาวสุทธิพร  สอิ้งแก้ว
2. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสรายุทธ  ไชยสุทธ์
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  บุญประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายลัทธพล  เซี่ยงหยอง
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นางสาวลัดดา  นาคแสงจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
 
1. นางสาวจริยา  เดชมุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 1. นางสาวภารวี  คำสำโรง
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ตันติวัชรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉ่ำบุญรอด
3. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
 
1. นายเพทาย  ทองสุข
2. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นายชิติภัควัฒน์  เครือวงศ์
2. นางสาววนาลี  จิตอารีย์
3. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นางขวัญใจ  เพชรกล้า
2. นายวัชรพงศ์  ราชกรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวลภัสรดา  ชัยโย
3. นางสาวสุวรรณา  คงประมูล
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
2. นางสาวศริญญา  จำเริญใหญ่
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนะพล  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิธุนิภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
2. นางสาววรนาฏ  ชูสง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลริณี  รามัญวงศ์
2. นางสาวสุนิสา  พัฒน์จันทร์หอม
 
1. นางสาวปรียา  บุญเขียน
2. นายอนุพงศ์  นากรักษา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 36.8 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวสิรี  ประสงค์สุข
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกิตติญา  แซ่เตียว
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวิวัฒน์  รัตนศรีโรจน์
 
1. นายเสน่ห์  สมตัว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นายศุภณัฐ  ไชยศิริพุ่มคีรี
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 52.83 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญาน์นันท์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนนทิยา  เรืองพานิช
2. นางสาวอทิตยา  พงษ์สถิตย์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิภา  เพียรศักดิ์สิริ
2. เด็กชายสรศักดิ์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คงอาจหาญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัชร์  โคตรมิตร
2. เด็กชายสุเมธ  ก้อนนาค
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจุฑามาศ  จุแดง
2. เด็กชายธนากร  ปิยะจันทร์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ