สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงลดามาศ  กุลสูงเนิน
 
1. นางสาวสายสุณีย์  ตะเภาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 1. นางสาวสายธาร  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
 
1. นางสาวอัยรา  ไกรสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 29 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ต๊ะนนท์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นางสาวธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญชู
 
1. นางสาวสุทธิพร  สอิ้งแก้ว
2. นางวันเพ็ญ  วงศ์พัชราภรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสรายุทธ  ไชยสุทธ์
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติญา  แซ่เตียว
2. นายสมิท  ชินด้า
3. นายอดิเทพ  สิงหาไชย
 
1. นายสุทัศน์  แท่นมณี
2. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  บุญประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายลัทธพล  เซี่ยงหยอง
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นางสาวลัดดา  นาคแสงจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนฤมล  นาอ่าง
 
1. นางสาวจริยา  เดชมุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 1. นางสาวภารวี  คำสำโรง
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยสงค์
2. เด็กชายภูวนาถ  ภาระเวช
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นางสาวจริยา  เดชมุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาววิภาพร  แจ่มบูชา
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ตันติวัชรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉ่ำบุญรอด
3. เด็กชายทัตเทพ  สุขล้อม
 
1. นายเพทาย  ทองสุข
2. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นายชิติภัควัฒน์  เครือวงศ์
2. นางสาววนาลี  จิตอารีย์
3. นายวรัญชิต  เรืองศรีสังข์
 
1. นางขวัญใจ  เพชรกล้า
2. นายวัชรพงศ์  ราชกรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายจิรพัส  กรุณา
2. นางสาวนภัส  จันทิพย์
3. นางสาวปาลิดา  อิติปิ
 
1. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
2. นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวลภัสรดา  ชัยโย
3. นางสาวสุวรรณา  คงประมูล
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภูมิ
2. นางสาวศริญญา  จำเริญใหญ่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวภัทธรียา  ทับมาโนช
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุขจิตร์
3. นายสุรเชษฐ์  ฉลาดล้ำ
 
1. นายธนพัฒน์  สงวนให้
2. นางสาววรรณนภา  อัสสะกระวิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกรวรรณ  มากมา
2. นางสาวระวีวรรณ  สุขสุด
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางชัชมน  เติมพรชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันสีขำ
2. นายสมศักดิ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
2. นางสาวสุวรรณมาลี  ศรีสมบัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัทร  หาเรือนจักร์
2. เด็กชายประธิวัฒน์  เงาะเศษ
 
1. นายปราชญ์กิตติ  หมายเจริญ
2. นางสาวธันยพร  เนียมจันทร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  โคมพุดชา
2. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
3. เด็กหญิงผกามาศ  แปรเพ็ง
4. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
5. เด็กหญิงสาลี่  ตาต้าน
 
1. นางสาววรนาฏ  ชูสง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
2. นางสาวฐิติพร  สรรพวุธ
3. นางสาวธิดารัตน์  หมื่นสา
4. นางสาวมาติกา  ระยับศรี
5. นางสาวแพร  แสนน่าน
 
1. นางสาววรนาฏ  ชูสง
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.97 ทองแดง 15 1. นางสาวฐาปนี  จังบูรพา
2. นายณัฏฐากร  สุวรรณจู
3. นายภรัณยู  โตอนันต์
4. นางสาวสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ
5. นางสาวสุพัตตา  ญาณทัศนวรคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.31 ทอง 4 1. นางสาวนวภรณ์  สำราญมล
 
1. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนะพล  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพิธุนิภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
2. นางสาววรนาฏ  ชูสง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 17 1. นายวัชรธร  แผนพุทธา
2. นางสาวศุภควัน  ญาณวรรธนสกุล
 
1. นางสาวพิมผกา  ชนะศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทองคำ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บรรฑิต
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูจัตตุ
3. เด็กหญิงจิราพร   สุระพงศ์
4. เด็กหญิงธาริณี  สุภาพ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสระ
6. นางสาวนริศรา  หลวงกอง
7. นางสาวพชรพร  ฐิติกาญจนาพันธุ์
8. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
9. เด็กหญิงวรรณษา  ชมภูทอง
10. นายศรชัย  ยาเพชรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ  เล็กสราวุธ
2. นายอนุพงศ์   นากรักษา
3. นายอนันตชา  วัฒนเศรษฐ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 22 1. นางสาวชลริณี  รามัญวงศ์
2. นางสาวสุนิสา  พัฒน์จันทร์หอม
 
1. นางสาวปรียา  บุญเขียน
2. นายอนุพงศ์  นากรักษา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงหยดน้ำ  โยธา
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเกษม
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตติสถิตธรรม
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอมเดช  บุญเปรม
2. เด็กชายจักรี  กรุมรัมย์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทานพรหม
4. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
5. เด็กหญิงดลนภา  ใจซื่อ
6. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
7. เด็กหญิงธรรมภัทร  พรมมานอก
8. เด็กชายธีรภัทร  อาจดี
9. เด็กชายนวมินทร์  บุราคร
10. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
11. นางสาวปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. เด็กหญิงพลอยนิล  บุตรดี
13. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กหญิงอรจิรา  พาหวาย
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
3. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
4. นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 11 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิชา  ตะกรุดทอง
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวจุฑามาศ  คงทน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  พุทธเสน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
3. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
4. เด็กชายธนาคาร  อ่อนบำรุง
5. เด็กชายนิธิวัต  รูปทอง
6. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
7. เด็กชายรณชัย  ธงชัยสิริกุล
8. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
9. เด็กชายวงศธร  โสดานา
10. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริยาพร   หาวงษ์
2. นายจิรพัส  กรุณา
3. นางสาวจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
4. นางสาวณัฐกุล   บุญวงศ์
5. นางสาวธันยพร   ผลเพิ่ม
6. นายธารินทร์   เชยสงวน
7. นายธิติสรรค์  ม่วงศรี
8. นายภาณุวัฒน์   ผาระนัด
9. นายภูริพันธ์  ศิริธนอารีย์
10. นางสาวสรัลภัทร   พุ่มจันทร์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา   แซ่เตีย
3. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
4. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
5. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
6. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยาพร   หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล   บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร   ผลเพิ่ม
5. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
6. นางสาวสรัลภัทร   พุ่มจันทร์
7. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
8. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   กองรัตน์
2. เด็กหญิงญดา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงประนิดา   สีประภัย
4. นางสาวระพีพัฒน์   ม่วงมณี
5. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
6. นางสาวสุธาทิพย์   บริบูรณ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวจริยาพร   หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล   บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร   ผลเพิ่ม
5. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
6. นางสาวสรัลภัทร   พุ่มจันทร์
7. นางสาวอสรีวา  บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  พุทธเสน
2. เด็กชายธนาคาร  อ่อนบำรุง
3. นายนิธิวัต  ธูปทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
5. เด็กชายรณชัย  ธงชัยสิริกุล
6. เด็กชายวงศธร  โสดานา
7. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เศษ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วกระจ่าง
9. เด็กหญิงสิริพร  สุวรรณ์
10. เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยชัยพฤกษ์
11. เด็กหญิงสุชาวดี  ป้านสวาสดิ์
12. เด็กหญิงสุมณฑา  ใยบัว
13. เด็กหญิงเบญจมาศ   จานคำ
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
3. นางสาวชาลิสา  อ่อนโคกสูง
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  ยลประเวส
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  หาวงษ์
2. นางสาวจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
3. นางสาวณัฐกุล  บุญวงศ์
4. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
5. นายธิติสรรค์   ม่วงศรี
6. นายธีมากรณ์  จันทร์ชิต
7. นายธีรวัฒน์  เยี่ยมญาติ
8. นางสาวนลิน  อ่อนชัย
9. นายนันทกิต  เผือกผ่อง
10. นางสาวสรัลภัทร  พุ่มจันทร์
11. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
12. นางสาวอสรีวา   บุษปฤกษ์
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวภาวิณี   สุขประเสริฐ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สงเคราะห์
 
1. MissCarina Rangel  caja
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 36.8 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวสิรี  ประสงค์สุข
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กชายปฐมเทพ  งามศิลป์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญยงค์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกิตติญา  แซ่เตียว
 
1. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวิวัฒน์  รัตนศรีโรจน์
 
1. นายเสน่ห์  สมตัว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 15 1. นายศุภณัฐ  ไชยศิริพุ่มคีรี
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงชมพูนิก  ภัทรปริสุทร์
2. เด็กหญิงปจีรณัม  หุ่นรูปงาม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวคุณิตา  รามเกียติ
2. นางสาวจีรัน  คาลิด
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. Missshan shan  cui
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 52.83 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญาน์นันท์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนนทิยา  เรืองพานิช
2. นางสาวอทิตยา  พงษ์สถิตย์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
2. นางสาวพินทุ์สุดา  งามภัทรวรกุล
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.99 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนี  อั้งเจ๋า
2. นางสาวจุุฑามาศ  คงทน
3. นางสาวณัฐธ์ภัสสร  ตันต์เสฏโฐ
4. นางสาวนวรัตน์  เวชวงษ์
5. นางสาวพรสุุดา  พลเมฆ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. Misszheng shu  cui
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดิลกวิลาศ
2. นางสาวปนัดดา  กงล้อม
3. นางสาวภัทราพร  เรืองไชย
4. นายภูวดล  ไชยนต์
5. นางสาวเบญจรัตน์  ตันสิงห์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้านเหลือง
2. นางสาวชนาภา  ดวงจันทร์
3. นางสาวธัญสุดา  งามภัทรวรกุล
4. นางสาวเยาวลักษณ์  อรุณรุ่งอารีย์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ต๊ะนนท์
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายณัฐพล  ถีระแก้ว
2. นางสาวนฤมล  ถามะพันธ์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  สำเภาลี
2. นางสาวเพ็ญพิไล  มิตรานนท์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริวรรณ  ภูศรีฤทธิ์
2. นางสาวอัญชลี  อิงบารมี
 
1. นายธนเดช   ศุภสิริมงคล
2. นางปฐมพรสวรรค์  นาควาด
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ภูละอินทร์
2. เด็กหญิงพีรยา  วงษ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรดา  กุลจารุกร
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.33 เงิน 16 1. นางสาวกมลรัตน์  โสดาราม
2. นางสาวภรพนา  สะสีธาตุ
3. นางสาวแพรวา  นกพัฒน์
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
2. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิภา  เพียรศักดิ์สิริ
2. เด็กชายสรศักดิ์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงอริศรา  คงอาจหาญ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มโภคา
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพงศ์ชนะ  เกิดกัน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นายนพกร  ศรีป้อม
2. นายพนมชัย  ชัยพฤกษ์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐนนท์  เข็มกำเหนิด
2. เด็กชายเขตต์นิธิ  สาดตรา
 
1. นางสาวชณม์ณกานต์  พร้อมพิมพ์
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัชร์  โคตรมิตร
2. เด็กชายสุเมธ  ก้อนนาค
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจุฑามาศ  จุแดง
2. เด็กชายธนากร  ปิยะจันทร์
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวปภาดา  ประสงค์สุข
2. นายพิชาภพ  มูลดิน
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายฐิติกร  เหมือนโค้ว
2. นายธนัท  เกตุเรือง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ถีระแก้ว
2. นางสาวสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กชายนิภัทร์  กรวยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พลอยรักษา
3. เด็กหญิงศศินิภา  คะนะมะ
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุช  เฉียบแหลม
2. นางสาวชลธิชา  บุตตะโยธี
3. นางสาววริศรา  อยู่คง
 
1. นางสาวรัจชริญา  เสริมศรี
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายชาคริต  พลอยเลี้ยง
2. เด็กชายปกรณ์  กุลพาวิโรจน์
3. เด็กชายสุรัตน์  พิจาระณา
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพมาศ  แสงรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปักเคทาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลเสน
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
84 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรัล  ลอกคัด
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรพนธ์  โพธิโต
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิราเจตน์  วิงสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
87 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุธินันท์  เบญจบุตรา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์