สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิชัย  เสียงแจ้ว
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.65 ทอง 11 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายชาญธนัญ  โพธิ์นาค
2. นางสาวธนพร  ฐิติเจริญศักดิ์
3. เด็กชายธีธวัช  ธนเตชวิชญ์
4. นางสาวธีรพร  ฉายทองจันทร์
5. เด็กชายปัณณวิทย์  เชิดสกุล
6. เด็กชายพงพิพัฒน์  สวัสดี
7. เด็กชายภานุพงศ์  แซ่เตาะ
8. นายเจตพัฒน์  จูแจ่มยาน
9. นายเจตวัฒน์  จูแจ่มยาน
 
1. นายอัศราวุฒิ  จันทร์งาม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรพร  ฉายทองจันทร์
2. เด็กหญิงรจรินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรัญดา  ปั้นบริสุทธิ์
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม