สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงธีรพร  ฉายทองจันทร์
2. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รอดกำพล
3. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคประคอง
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
2. นางลาวัลย์  ผดุงเรืองกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงจันทิมาพร  อนันต์
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
1. นางสาวอาฬสา  วิเศษ
2. นางสาวภัทรนันท์  ธนชัยสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 30 1. นายกานต์ยุพน  แก้วสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  จรัญรัฐชัย
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
2. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 34 1. นายธานากร  สายแขก
2. นายนัฐพล  ภู่เขียว
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวนราภรณ์  วรรณพฤกษ์