สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กชายพลพจน์  ทองเขียว
 
1. นางสาวนัดดา  อินธิแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นายชัชชัย  ชุมพาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชมพู่  -
2. นายปกรณ์  กิตติเลิศพัฒนากุล
3. นางสาวอารีบุตร  เส็งประชา
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
2. นางสาวนนทวรรณ  คงควร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนฤเนตร  แซ่่หว่อง
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายกวิน  เท้งวัฒนะ
2. เด็กชายอนุชัย  อินสกุล
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
2. นางนงนุช  โชควิเศษชัยสิทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 18 1. เด็กชายเจตพัฒน์  จูแจ่มยาน
2. เด็กชายเจตวัฒน์  จูแจ่มยาน
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี