สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธิปไตย  เดโชมัย
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พยุงวงค์
 
1. นางสาวนฤภร  วณิชหัตถกิจ
2. นางสาวพัชรภรณ์  ชูรัตน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรณิการ์  อุ่นเสรี
2. นางสาวธิดาพร  ภู่อ่าว
 
1. นางสาวนฤภร  วณิชหัตถกิจ
2. นางสาวพัชรภรณ์  ชูรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายสุรชัช  บรรณศรี
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 25 1. นายธานากร  สายแขก
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 23 1. นายรัชานนท์  เศรษฐี
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจักรภัทร  มั่นนะโม
2. นายธนาธิป  บริพันธ์
3. นายปริญญา  คำภีระ
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวคนึงนิตย์  สุขเขียว
2. นางสาวอนุตรา  สีสาเร
3. นางสาวอนุธิดา  สีสาเร
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม