สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กชายพลพจน์  ทองเขียว
 
1. นางสาวนัดดา  อินธิแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 1. นางสาวธัญจิรา  เวียงนนท์
 
1. นายชัชชัย  ชุมพาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงธีรพร  ฉายทองจันทร์
2. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รอดกำพล
3. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคประคอง
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
2. นางลาวัลย์  ผดุงเรืองกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชมพู่  -
2. นายปกรณ์  กิตติเลิศพัฒนากุล
3. นางสาวอารีบุตร  เส็งประชา
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
2. นางสาวนนทวรรณ  คงควร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดาพร  ภูว่าว
2. นายลัทธพล  วันทา
3. นางสาวศุภนิดา  อยู่ศรี
 
1. นางบังอร  เลิศบำรุงชัย
2. นางสาวศิริวรรณ  พัฒนวิลัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาคภูมิ  หันหาบุญ
2. เด็กชายภูมิชัย  เสียงแจ้ว
3. เด็กชายอภิรักษ์  ฮาชิโมโต้
4. เด็กชายเจตพัฒน์  จูแจ่มยาน
5. เด็กชายเจตวัฒน์  จูแจ่มยาน
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิชัย  เสียงแจ้ว
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.65 ทอง 11 1. นางสาวสาวินี  เริงสำราญ
 
1. นางปณิชา  ผลสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงจันทิมาพร  อนันต์
2. เด็กชายสิทธิโรจน์  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
1. นางสาวอาฬสา  วิเศษ
2. นางสาวภัทรนันท์  ธนชัยสวัสดิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 30 1. นายกานต์ยุพน  แก้วสุข
2. นางสาวปิยรัตน์  จรัญรัฐชัย
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
2. นางสาวเพ็ญประภา  ตันสกุล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธิปไตย  เดโชมัย
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พยุงวงค์
 
1. นางสาวนฤภร  วณิชหัตถกิจ
2. นางสาวพัชรภรณ์  ชูรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรณิการ์  อุ่นเสรี
2. นางสาวธิดาพร  ภู่อ่าว
 
1. นางสาวนฤภร  วณิชหัตถกิจ
2. นางสาวพัชรภรณ์  ชูรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนฤเนตร  แซ่่หว่อง
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายสุรชัช  บรรณศรี
 
1. นางอรุณี  จำนงค์ไทย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายชาญธนัญ  โพธิ์นาค
2. นางสาวธนพร  ฐิติเจริญศักดิ์
3. เด็กชายธีธวัช  ธนเตชวิชญ์
4. นางสาวธีรพร  ฉายทองจันทร์
5. เด็กชายปัณณวิทย์  เชิดสกุล
6. เด็กชายพงพิพัฒน์  สวัสดี
7. เด็กชายภานุพงศ์  แซ่เตาะ
8. นายเจตพัฒน์  จูแจ่มยาน
9. นายเจตวัฒน์  จูแจ่มยาน
 
1. นายอัศราวุฒิ  จันทร์งาม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 25 1. นายธานากร  สายแขก
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายกวิน  เท้งวัฒนะ
2. เด็กชายอนุชัย  อินสกุล
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
2. นางนงนุช  โชควิเศษชัยสิทธิ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 23 1. นายรัชานนท์  เศรษฐี
 
1. นางสาวภัทธิรา  จรูญพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 18 1. เด็กชายเจตพัฒน์  จูแจ่มยาน
2. เด็กชายเจตวัฒน์  จูแจ่มยาน
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 34 1. นายธานากร  สายแขก
2. นายนัฐพล  ภู่เขียว
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางสาวนราภรณ์  วรรณพฤกษ์
 
22 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจักรภัทร  มั่นนะโม
2. นายธนาธิป  บริพันธ์
3. นายปริญญา  คำภีระ
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวคนึงนิตย์  สุขเขียว
2. นางสาวอนุตรา  สีสาเร
3. นางสาวอนุธิดา  สีสาเร
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรพร  ฉายทองจันทร์
2. เด็กหญิงรจรินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรัญดา  ปั้นบริสุทธิ์
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม