สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายกรกช  เจียมสง่า
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธฤตวัน  จิวาคม
2. เด็กชายธัชทฤต  กฤตพัฒนภาคิน
3. เด็กชายพีรดนย์  ไชยปรีชาวิทย์
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายฐปนรรฑ์  ปัญญาอัศวโชติกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายธวัชชัย  สุนทรวรดิลก
 
1. นายฐปนรรฑ์  ปัญญาอัศวโชติกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
3. เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายจิรภัทร  ร่วมพันธ์ทอง
2. นายตะวัน  ตันธนะสาร
3. นายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายวชิรวิทย์  แสงศรี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกรณ์  คูหาเรือง
2. นายลัทธชัย  เกียรติธนกร
 
1. นางอรุณวรรณ์  สุวรรณเนตร
2. นางสาวสุนิษา  คชายุทธ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายอนุกูล  ชูชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายบรรณสรณ์  บุญสู
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอนาวิล  ลีละชาติ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายกัมปนาท  ภัทร์สิริสรณ์
2. นายณัฐวุฒิ  นนทะจิตร์
3. เด็กชายธิธณุพงศ์  ธาระหาญ
4. นายพสิษฐ์  วิเศษโส
5. เด็กชายอัฐวุฒิ  ทังคพัฒนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  รุ่งกิจการ
2. นางสาวสุชาดา  สายแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายวรัตถ์  เปี่ยมจินดา
2. เด็กชายสักรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวปฏิพร  ชมชิด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.33 เงิน 12 1. นายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
2. นายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางฐิติกาญจน์  คงแสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 1. นายจิรสิจญ์  กุลศรี
2. นายรพี  งามสินจำรัส
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ