สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
 
1. นายตวงสิทธิ์  สิงห์ลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายกรวิชญ์  ลิขิต
2. นายภวัต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
2. นายธนวัฒน์  รักเกร็ด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายคณุตม์  วีรสุขวาณิช
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนัตนนต์  เอี่ยมพงศ์ศักดา
2. เด็กชายศุภาวุฒิ  งามรุ่งชัชวาล
 
1. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณ
2. นางสาวนภา  สุขสาตร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายก้องพิสิฐ  ปรีชาพิสิษฐ์
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกฤติเดช  ชัยประเสริฐ
2. นายสิรภพ  ศิริวัฒนานุกูล
3. นายเศวตร  สุจิตรัตนันท์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิติณัฏฐ์  ควรผดุง
2. เด็กชายเกรียงอนันต์  แซ่เล้า
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
2. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชัย  บุญเขียน
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เอมศิริ
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายชำนาญ  ธารสาธร
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายมัชฌิมา  เนตรปฐมพร
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายนิพนธ์  ศรีประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เจนพนัส
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรืองโชคอนันต์
2. เด็กชายนพรุจ  อิ่มสุข
3. เด็กชายนฤสรณ์  จารุวนากุล
4. เด็กชายพงษ์ทักษิณ  สาไพวัลย์
5. เด็กชายภาสกร  โชติกมนิย์
6. เด็กชายมณเฑียร  บุญรัตนกรกิจ
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จินดาวงษ์
8. เด็กชายเพราพงศ์พันธ์  อยู่เกษม
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสมฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกสุรพงษ์  พวงผกา
3. นางสาวพิชญ์ภรณ์   เกื้ออรุณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายพิเชฐ  เหลืองคำ
2. นายอัษฎากรณ์  ติรณะรัต
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางสาวฐิติกาญจน์  คงแสง