สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพงษ์  รังษิตนันท์
2. นายธนดล  คำทอง
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
2. นายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
3. นายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นายภาณุพงค์  ทรงเผ่า
2. นางสาวจันทร์แสง  ประเสริฐศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปกร  วู
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
2. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กชาย กมลภพ  อึ้งวิเชียร
2. เด็กชายกฤษณะ  พฤกษ์ยั่งยืน
 
1. นางสาวญาณี  เพชรแอน
2. นายปัญญา  เกล้ากระโทก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.8 เข้าร่วม 20 1. นายโรจน์สถิตย์  อิ่มรัตนะ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสิริโชติ  โกศลอุดมสุข
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.9 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายตนุภัทร  คนฑา
2. นายภัคสุวรรณ  หลี่
 
1. นางสาวบุศรา  จิตดี
2. นางสาวสุนิสา  โภคา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 15 1. นายพุทธิพงศ์  สุทธิอาจ
2. นายภัทรพล  แสงสุนีย์
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายลัทธชัย  เกียรติธนกร
2. นายอนุศิษฏ์  ภัทรวิไลจิตต์
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายธนโชติ  เลิศลาภนนท์
2. นายปุญญพัฒน์  แปลงพระเนตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางฐิติกาญจน์  คงแสง