สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายกรกช  เจียมสง่า
 
1. นายธนพล  แซ่คู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพงษ์  รังษิตนันท์
2. นายธนดล  คำทอง
 
1. นางสาวปิ่นวดี  ถ้ำทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
 
1. นายตวงสิทธิ์  สิงห์ลี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายมกร  นูปกรณ์
3. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรติกร  พุคยาภรณ์
2. นายปวริศ  สอแจ่มจิตต์
3. นายพัชรพล  วุฒิเมธานันท์
 
1. นายตวงสิทธิ์  สิงห์ลี
2. นางสาวอรณี  อิ่มพิทักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธฤตวัน  จิวาคม
2. เด็กชายธัชทฤต  กฤตพัฒนภาคิน
3. เด็กชายพีรดนย์  ไชยปรีชาวิทย์
 
1. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
2. นายฐปนรรฑ์  ปัญญาอัศวโชติกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายกฤติเดช  ชัยประเสริฐ
2. นายสิรภพ  ศิริวัฒนานุกูล
3. นายเศวตร  สุจิตรัตนันท์
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศภพ  ชัยกิตติ์พิภัทร
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
2. นางสาวภัทรา  กุระอิ่ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายกรวิชญ์  ลิขิต
2. นายภวัต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
2. นายธนวัฒน์  รักเกร็ด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายคณุตม์  วีรสุขวาณิช
 
1. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนัตนนต์  เอี่ยมพงศ์ศักดา
2. เด็กชายศุภาวุฒิ  งามรุ่งชัชวาล
 
1. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณ
2. นางสาวนภา  สุขสาตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายธวัชชัย  สุนทรวรดิลก
 
1. นายฐปนรรฑ์  ปัญญาอัศวโชติกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คนฑา
 
1. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายก้องพิสิฐ  ปรีชาพิสิษฐ์
 
1. นางสาวนิโลบล  ลักคณาสมวิบุล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
3. เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์
 
1. นายอนวัช  ไข่ขาว
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นายธัชพล  อินทร์ขาว
2. นายปณิธิ  เพ็ญบุญรอด
3. นายศุภวิชญ์  เจริญผล
 
1. นายภาณุพงค์  ทรงเผ่า
2. นางสาวจันทร์แสง  ประเสริฐศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  บัวจีน
2. เด็กชายวศิน  อิ่มใจ
3. เด็กชายสักรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายวชิรวิทย์  แสงศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายจิรภัทร  ร่วมพันธ์ทอง
2. นายตะวัน  ตันธนะสาร
3. นายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายวชิรวิทย์  แสงศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายกฤติเดช  ชัยประเสริฐ
2. นายสิรภพ  ศิริวัฒนานุกูล
3. นายเศวตร  สุจิตรัตนันท์
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สมีเพ็ชร
2. เด็กชายพีรดนย์  ไชยปรีชาวิทย์
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพูล
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายภัทรพล  เทพังเทียม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายชณวีร์  เหมะสิขัณฑกะ
2. นายศุภวัฒน์  บัวภาคำ
3. นายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพศวัต  สุขโต
2. เด็กชายพศิน  เติมลาภ
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายคุณากร  ภูลับ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ศิลา
2. นายปุญญวัฒน์  แปลงพระเนตร
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายอนวัช  ไข่ขาว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปกร  วู
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
2. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิติณัฏฐ์  ควรผดุง
2. เด็กชายเกรียงอนันต์  แซ่เล้า
 
1. นางสาวสุดี  คมประพันธ์
2. นายธนศักดิ์  มูลวัลย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุพงศ์  มุกดา
2. นายภูมิธัช  สุขหอม
3. นายอภิสิทธ์  สุริวงศ์
4. นายอมรเทพ  ดอนนุ่มไพร
5. นายอัษฎา  มณีอ่อน
 
1. นายสมถวิล  ผาเจริญ
2. นางสาวพีรัสรา  มามาก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบวรวงศ์  มาลาธรรม
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วีระรังทรัพย์
3. นายรัฐภูมิ  รักมิตรอานนท์
4. นายสาธิต  พุ่มเรืองนาม
5. เด็กชายอรรถวิทย์  ภู่เงิน
 
1. นายสุวิช  สิริอรุณธรรม
2. นายมนตรี  มีชัย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดุษฎี  พุกตรง
2. เด็กชายทัตพงศ์  ปรุงแสง
3. เด็กชายธนภัทร  อำนวยวิทย์
4. เด็กชายวิวรรธน์  สุคนธสังคข์
5. นายวีรภัทร  เมืองช้าง
 
1. นายมนตรี  มีชัย
2. นางสาวธนิกานต์  ธนะนู
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 15 1. นายจิรภัทร  รักขะนาม
2. นายศิลาเลิศ  เหลือล้ำ
 
1. นางสาวรัตนา  ลิ้มศรีวาณิชยกร
2. นายมนตรี  มีชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 -    
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กชาย กมลภพ  อึ้งวิเชียร
2. เด็กชายกฤษณะ  พฤกษ์ยั่งยืน
 
1. นางสาวญาณี  เพชรแอน
2. นายปัญญา  เกล้ากระโทก
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกรณ์  คูหาเรือง
2. นายลัทธชัย  เกียรติธนกร
 
1. นางอรุณวรรณ์  สุวรรณเนตร
2. นางสาวสุนิษา  คชายุทธ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายอินทัช  แสงจินดา
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายกิตติพัทธ์  ก้านทอง
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนัยนันท์  กังวาลวิจิตรกุล
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายสุรสีห์  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชัย  บุญเขียน
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายอนุกูล  ชูชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เอมศิริ
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายชำนาญ  ธารสาธร
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณชัย  วงศ์อนุรักษ์ชัย
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ทนันชัย
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  พลแสน
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรนัน  เชื้อจ๋าย
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรปรัชญ์  พุ่มศุขโข
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพล  ลุผลแท้
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพชร  ชื่นใจ
 
1. นายประสงค์  สกุลบัวบาง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวินธร  บ่าพิมาย
2. นายณัฐวุฒิ  กิตยาพันธ์
3. เด็กชายธนาคาร  น้อยไปดี
4. เด็กชายสินนที  พรมที
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายอิทธิกร  พิณไทย
3. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ธนเสถียรสมบัติ
2. เด็กชายธนินท์รัฐ  สกุลชัยสิริวิช
3. นายนนทวัฒน์  มณีอินทร์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
5. เด็กชายอัจฉริยะ  เหมัง
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
2. นายอิทธิกร  พิณไทย
3. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุตรบุญ
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมัชฌิมา  เนตรปฐมพร
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนายปกรณ์เกียรติ  วีระรังทรัพย์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายมัชฌิมา  เนตรปฐมพร
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายชัยวุฒิ  สวัสดิ์ชัย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพูล
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 39.8 เข้าร่วม 20 1. นายโรจน์สถิตย์  อิ่มรัตนะ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสิริโชติ  โกศลอุดมสุข
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นายบรรณสรณ์  บุญสู
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอนาวิล  ลีละชาติ
 
1. นางสาวลักษมี  ตั้งศิิริธงชัย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายกัมปนาท  ภัทร์สิริสรณ์
2. นายณัฐวุฒิ  นนทะจิตร์
3. เด็กชายธิธณุพงศ์  ธาระหาญ
4. นายพสิษฐ์  วิเศษโส
5. เด็กชายอัฐวุฒิ  ทังคพัฒนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  รุ่งกิจการ
2. นางสาวสุชาดา  สายแก้ว
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 58.9 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายตนุภัทร  คนฑา
2. นายภัคสุวรรณ  หลี่
 
1. นางสาวบุศรา  จิตดี
2. นางสาวสุนิสา  โภคา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายนิพนธ์  ศรีประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เจนพนัส
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  เรืองโชคอนันต์
2. เด็กชายนพรุจ  อิ่มสุข
3. เด็กชายนฤสรณ์  จารุวนากุล
4. เด็กชายพงษ์ทักษิณ  สาไพวัลย์
5. เด็กชายภาสกร  โชติกมนิย์
6. เด็กชายมณเฑียร  บุญรัตนกรกิจ
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จินดาวงษ์
8. เด็กชายเพราพงศ์พันธ์  อยู่เกษม
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสมฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกสุรพงษ์  พวงผกา
3. นางสาวพิชญ์ภรณ์   เกื้ออรุณ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยาศิส  ไตรสุทธิ
2. นายธนาวุฒิ  แก้วสาลี
3. นายปิยพัทธ์  สาและ
4. นายศรัณย์  ชุมเนตร
5. นายอดิศร  ดาบลาอำ
6. นายเมธโชติ   อัครไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวญาณี  เพชรแอน
2. นายชายชาตรี  บุมี
3. นายสมถวิล  ผาเจริญ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายพิเชฐ  เหลืองคำ
2. นายอัษฎากรณ์  ติรณะรัต
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางสาวฐิติกาญจน์  คงแสง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 15 1. นายพุทธิพงศ์  สุทธิอาจ
2. นายภัทรพล  แสงสุนีย์
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายวรัตถ์  เปี่ยมจินดา
2. เด็กชายสักรินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวปฏิพร  ชมชิด
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.33 เงิน 12 1. นายศุภวิชญ์  ศิริสวัสดิ์วัฒนา
2. นายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางฐิติกาญจน์  คงแสง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายลัทธชัย  เกียรติธนกร
2. นายอนุศิษฏ์  ภัทรวิไลจิตต์
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายธนโชติ  เลิศลาภนนท์
2. นายปุญญพัฒน์  แปลงพระเนตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ศรีชมภู
2. นางฐิติกาญจน์  คงแสง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 1. นายจิรสิจญ์  กุลศรี
2. นายรพี  งามสินจำรัส
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ