สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริประภา  วันทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชนันท์กานต์  ภัทรหิรัญโรจน์
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นายกิตติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
2. เด็กชายขวัญ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชนนท์  มนต์ติกานนท์
2. นายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
3. นายสุทริภัทร  งามจิตต์ตรอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
2. นางสาววิชชุญา   สุเจตน์จิตต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์  อุทุมพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  วิยาสิงห์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายรัชพล  เทียนทับทิม
 
1. นางสาวอัชฌาภรณ์  ตันติดำรงกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  สาหร่าย
2. เด็กหญิงสรัลชนา  มหาชัย
3. เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แทนโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แกมทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุดั่น
5. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พงษ์พิลาส
2. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ชิณศรี
2. เด็กหญิงณัชชา  ทรัพย์สอาด
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  บุญเคน
4. เด็กหญิงนภัสสร  ระหาญนอก
5. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่เฮง
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์   รุ่งสว่าง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปกิตตา  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง 6 1. นางสาวพักตร์นรินทร์  เถาว์เพ็ญ
 
1. นางสาวอัญชนก  รอดริน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. เด็กหญิงอลีนา  มุ่งดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกานต์  กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.65 ทอง 4 1. นางสาวจริญญา  วิจิตรสุนทร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิศเพ็ง
3. นางสาวธีรดา  เอี่ยมสำอางค์
4. นางสาวนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์
5. เด็กหญิงบุณยวีย์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงพลอยนารี  มังสา
7. นางสาวพัชริดา  สุนทรภักดี
8. เด็กหญิงมาริสา  ธีรโสภิต
9. นางสาววิภาวดี  เจริญบุญ
10. เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญอ่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ชูแสง
2. นายสายันต์  โพธิ์ทอง
3. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชนิตา  กุตัน
2. นางสาวบุญญรัตน์  โพธิ์ขาว
3. นางสาวบุษบาคม  สมทรง
4. นางสาวพรปิยะ  ไชยสิทธิพูนพงศ์
5. นางสาวพรภิรมย์  อินทร์ลุน
6. นางสาวรัชกาญจน์  แสงร่มโพธิ์
7. นางสาวศุภาพิชญ์  วิชัยวงษ์
8. นางสาวสุพัดตรา  ปานโพธิ์ทอง
9. นางสาวอรอุมา  ไกรศรี
10. นางสาวอินทิรา  เทศมาสา
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
3. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  อุราสาย
2. เด็กหญิงธีริศรา  สินธุวานนท์
3. เด็กชายนครินทร์  สุวรรณ
4. เด็กชายปรมพล  เที่ยวประสงค์
5. เด็กชายปองพล  มาทะวงศ์
6. เด็กหญิงวรพา  ทัศนา
7. เด็กหญิงศรัณพร  เมฆรัตน์
8. เด็กชายศุภณัฐ  ใจทน
9. เด็กหญิงเกษสุดา  พิวิริยะกุล
10. เด็กหญิงแก้วนภา  สาระพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
3. นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพทัต  โตศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายณัฐพล  สารากรบริรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  ยอดไม้
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวนภัสวรรณ   กาเผือกงาม
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  พลนาค
 
1. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติยา  บัวผลิ
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  ชำนาญเนาว์
2. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
3. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
5. นายมีชัย  บุญเสด
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวรินทร์  หิรัญชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 6 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 15 1. นางสาวพิมพ์นิภา   แย้มสรวล
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศิลป์ประกอบ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
3. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
4. เด็กชายจารุวัฒน์  เประกันยา
5. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
6. เด็กหญิงนริศรา  สารพล
7. เด็กหญิงปัณวรรธน์  ศรีน้ำคำ
8. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
9. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
10. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
11. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
12. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
13. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
14. เด็กหญิงแพรวา  เปเหล่าดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายธนทัต  อุ่นจัตตุรพร
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรรยาธนโชติ
2. เด็กชายชินภัทร  วงศ์สิกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  อิงคนันท์
4. เด็กหญิงธมญวรรณ  วัฒนสุภิญโญ
5. เด็กชายธิติพัทธ์  ชั้นดีสิริการย์
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
2. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวกนลา  เลิศสถาพรสุข
2. นางสาวณิชาภัทร  ป้อมสำลี
3. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
4. นางสาวรัตติกาล  นามวงศ์
5. นางสาววัชรีพร   พันธ์ท้าว
 
1. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
2. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวศรี
2. นางสาวศศิกานต์​  จริบรัมย์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรเทพ  ชัยพิพัฒน์เจริญ
2. นางสาวสิภาลักษณ์  ปลอดดี
3. นางสาวสุมิตรา   ครองห้าว
4. นางสาวอนัญญา  กลิ่นส่ง
5. นางสาวอรวรรณ  ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
2. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายรัชพล  เทียนทับทิม
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 1. นางสาวน้องมุก  ศรีธนากร
2. นางสาวภรณ์สวรรค์  วงษ์คำ
3. นางสาวสิรีธร  เดชบุญช่วย
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  อุดมธรรมสาร
2. นายคงคา  นิลโหมด
3. นายวิทวัส  ชุติสิริยานนท์
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายธนาธิป  คีรีวรรณ์
2. นายธีรยุทธ  นุชผดุง
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณุชิต    ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูพิรัฐ  ฤทธิแผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท์
2. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
3. เด็กชายสกลวรรธน์  หงษ์คู
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  พิมพานิล
2. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
3. เด็กหญิงภัสรา   ภิญโญพัฒนา
4. เด็กหญิงรุจิรดา  อนุแสน
5. เด็กหญิงวราวรรณ  ภูมิไสย
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา   นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  อารีวงษ์
2. เด็กชายภูตะวัน  นันทพิสิฐ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไชยโคตร
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ภาณุบำรุงพงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
52 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาวคัมภิรดา  แดงแผน
2. นางสาวธันย์วรัชญ์  อภิเนษกรมณ์
3. นางสาวสาววิภาดา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล