สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชุติมา  ประยงค์อุทัย
 
1. นางเพียงพร  สุโชดายน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. นางสาวมาริษา  มากยิ่ง
3. นางสาววัชรีพร  พันธ์ท้าว
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  สำแดงภัย
2. เด็กหญิงชนันธร  มโนกิจพงศ์พันธ์
3. เด็กชายชลธี   บุญญะฤทธิ์
 
1. นางสาววะราพร  สุวรรณศรี
2. นางโสมศิริ  แฝงเมืองคุก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจิตติภูมิ  พลางกูร
 
1. นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธีร  เข็มทองสกุล
2. เด็กชายสุภเดช  อนุพันธ์
 
1. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 14 1. นางสาวกนลา  เลิศสถาพรสุข
2. นางสาวมาริษา  ณรงค์มี
3. นางสาวรัตติกาล  นามวงศ์
4. นายลัทธ์ธนทัต  ทองวิทยกุล
5. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กวีพราหมณ์
2. เด็กหญิงณัฐชนนท์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช
4. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
5. เด็กหญิงศุภนิดา  ภู่เมือง
 
1. จ.ส.อ.นัทธพงศ์  เพชรส่งศรี
2. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.97 เงิน 6 1. นางสาวกัญธรส  กนกวณิชย์กูล
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โง้ว
3. นางสาวพรรษสรณ์  ดีเลข
4. นางสาวอนุสา  สุทธิประภา
5. นางสาวอวิกา  ทองปรุง
 
1. นางอังคณา  ตติรัตน์
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะรัตน์  กุลสวัสดิ์
2. นางสาวชนิสรา  ทองเรือง
3. นางสาวณัชริดา  สมบูรณ์
4. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
5. นางสาวณิชกมล  ทองแก้วแกม
6. นายธนภัทร  แสงนภากาศ
7. นางสาวธัญมน  คำสุขศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
9. นายพลพจน์  อังสุวิโรจน์
10. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
11. นางสาวพิชามญชุ์  เสริมแสง
12. นางสาวพิมยาดา  มณีจักร
13. นายภัทรพล  ประชาวิวัฒน์
14. นายยศวรรทธิ์  บุรีรัตน์
15. นางสาววิจิตรา  ชาวนา
16. นายวิทวัส  วงค์ศรี
17. นางสาวศิริลักษณ์  ภารพันธ์ุ
18. นายอนุชา  หมื่นสนิท
19. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
20. นายอินทัช  ดัดเดช
 
1. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
2. นางฆฎนาวดี  มะหะเลา
3. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
4. นางสาวสุรีรัตน์  พงษ์พิลาส
5. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายเชษฐา  ภาลี
 
1. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิธินาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวพลอยไพลินทร์  พรมเปลว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงมลธิดา  แซ่แต้
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
 
1. นางสาวสุทธิพร  ประกอบศิลป์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายกัณฑ์อเนก  แซ่เฮง
2. นายจรัสพงษ์  โรจนิพันธุ์วิวัฒน
3. นายชนาวีร์  เนียมนิตย์
4. นายชินวัตร  หอมทวนลม
5. นางสาวณัฐกมล  จอนสุข
6. นายณัฐภาส  ฐิติธรรมาวงศ์
7. นายธนทัศน์  วุฒิศักดิ์
8. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
9. นายธีรภัทร  เชี่ยวชาญประพันธ์
10. นายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
4. นางสาวสุทธิพร  ประกอบศิลป์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กชายชัชชัย  ไทยเจริญ
4. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
5. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์  สมดี
6. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
7. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
8. เด็กหญิงศุภารมณ์   สังข์ทองคำ
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
10. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นายคณพล  เกียรติมหาไชย
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นายจิรายุทธ  เปรี่ยมตราชู
4. นางสาวธนาพร  วรภัทธนโชติ
5. นางสาวปฑิตตา  สงข์ทองคำ
6. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
7. นายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
8. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
9. นายโยธิน  ใจสอาด
10. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกรองทอง  อ่องศรี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
4. เด็กหญิงนริศรา  สารพล
5. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
7. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
8. เด็กหญิงแพรวา  เปเหล่าดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 1. นางสาวจุติพร  งานสม
2. นางสาวธนพร  วรภัทธนโชติ
3. นางสาวปฑิตตา  สังข์ทองคำ
4. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
5. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
6. เด็กหญิงอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
7. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
8. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุตืพร  งานสม
2. นางสาวธนพร  วรภัทธนโชติ
3. นางสาวปฑิตตา  งานสม
4. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
5. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
6. นางสาวอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
7. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
8. นางสาวโสรยา   แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวนัฏภรณ์  พูลภักดี
4. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวพรชนก  วังกุ่ม
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กชายวีระพันธุ์  จันทะพา
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.16 เงิน 10 1. นางสาวพิมพิศา  ก้านสน
2. นางสาวอมิดา  ลีลาเรืองโรจน์
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.99 เงิน 12 1. นายคณิสร  ทับทิมศรี
2. นางสาวดวงฤทัย  ปานอำไพ
3. นางสาวนิรมล  มงคลอินทร์
4. นางสาวพนิดา  อภิทรัพย์ไพศาล
5. นายพัฒน์ดนัย  ชายะตานันท์
 
1. Misschen  xia
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชัยชนะ  เชื่องดี
2. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุระเสน
2. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  มาทองแดง
2. เด็กหญิงภรณ์ธิฎา  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงวิไลวัลย์  กาญจนพัฒน์
4. เด็กชายวีระพันธุ์  จันทะทา
5. เด็กหญิงสลิลลาวัลย์  สาราภรณ์
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวสุภัคษา  สรรพคุณ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีศักดิ์กุล
2. นายนิรัติศัย  จงมานะกิจ
3. นางสาวปาณิสรา  วังถนอมศักดิ์
4. นายภูริภัทร  ผลาธัญญะ
5. นายสรคมน์  จิตรัตนมงคล
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวพัชมณ  พัดเย็น
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชชานนท์
2. เด็กหญิงศิรินทร  ดาษดา
3. เด็กหญิงอาริสา  พรมแดง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรางประภัทร  บุญสิริแสงมงคล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วแสงใส
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรไชย
 
1. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. เด็กชายเนติพงษ์  จำรูญทัต
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพจน์  จันทร์ขอนแก่น
2. นายอนุวัฒน์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายมงคล  มะเมียทอง