สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวพิมพ์บุญ  อิศวิลานนท์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธาราม
2. เด็กชายสวัสดิชัย  หงษ์สา
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายสรรพวัฒจก์  สมวงศ์
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายธีรัช  อินทร์คง
 
1. นางสาวปราณี  พรภวิษย์กุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิติภัทร์  ธูปทองเจริญผล
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  จันทร์ขจร
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  อยู่เจริญ
2. นางรุ่งฤดี  อภิชัยสุขสกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงพิชญานี  นันทดิลก
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวปวัลย์รัตน์  สุวรรณโคตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายธีรภัทร  ขัดกันทา
2. นางสาวนราพร  อรรถกุล
3. นางสาวพรนภัส  พิทักษ์พงศ์
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นายนพดล  ขำกัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภิญญ์พิดา  ไม้เกตุ
2. เด็กชายสุุทิวัฒน์   ศรีษะแก้ว
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวปวัลย์รัตน์  สุวรรณโคตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายสารัช  คีรี
2. นายสาริศ  คีรี
3. นายอรุณรัชน์  คำมะปะนี
 
1. นายนพคุณ  มีมานะ
2. นายปกป้อง  อนุรักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นายทินภัทร  จินดาวงษ์
2. นายธนภัทร  ทุเรียนงาม
3. นายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นายสุนทร  แตงโต
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกฤต  แทรกสุข
2. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวสวนแตง
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นางสาววิลาวัณย์  สุวรรณพร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายธนวินท์  อภิบาลทรัพย์ทวี
2. นายภาณุวัฒน์  น้ำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 64.98 ทองแดง 9 1. นายจิรายุทธ  เปรี่ยมตราชู
2. นางสาวจีรนันท์  หมากทะลาย
3. นายชวิลวิทย์  โมคาพันธ์
4. นายณัฏฐชัย  วงษ์เพ็ชร
5. นางสาวณัฐมล  ผิวทอง
6. นายธนชัย  รักษาศรี
7. นายธนพนธ์  ปอดอ่อน
8. นางสาวธนาพร  ทองทราย
9. นางสาวนฤมล  จันภูทัศน์
10. นางสาวปรียาภรณ์  เกิดแก้ว
11. นายมนัส  ศาลาศักดิ์
12. นายวิชพลญ์  เทียนศิริ
13. นายอิทธิพันธ์  โอชาวัฒน์
14. นางสาวเนตรนภา  เสริมทรัพย์
15. นางสาวเพชรลดา  ยืนนาน
16. นางสาวเมทินี  วงษาค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   รุ่งสว่าง
2. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
3. นางทัศนี   ไชยสาร
4. นางสาวอัญชนก  รอดริน
5. นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชากร  การุณรัตนกุล
2. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางวรดา  ศรีอ่อน
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายชยพล  อิทธิธนกุล
2. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอมเจริญ
2. เด็กชายณัฐชานนท์  รมย์พึง
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
2. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวพรกนก  เตชะจารุพันธุ์
2. นายศุภากร  เสียงลำ้เลิศ
3. นางสาวอทิติยา  จงกล
 
1. นายสิรวิชญ์   บุญศรี
2. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายอิษฎา  เอี่ยมศิลา
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนนันท์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  ดำรงพรพิพัชร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 13 1. นายชัยอนันต์   กิติโรจน์วัฒนา
 
1. นางสาวสุพรรษา  เหลืองอ่อน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 8 1. นางสาวปาณิสรา  วังถนอมศักดิ์
2. นายพัทธสาร  เป้าสกุล
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
2. นางสาวแพลน  โปมิล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 1. นายสุพจน์  จันทร์ขอนแก่น
2. นายอนุวัฒน์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายอัครพล  แซ่จิว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายณัช  จรูญวัชรพันธ์
2. นายธนพนธ์  เกตุแก้ว
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพนิธิ  ธูปทองเจริญผล
2. นายพลพล  โพธิ์สุข
3. นายภาณุพงษ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง