สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกรองทอง  อ่องศรี
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธิญาดา  ภักตะชัย
2. นางสาววิชิตา  ตาคำเที่ยง
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภีระพงษ์  ฐิติเมธาภิรมย์
 
1. นางชาลิตา  บวรรับพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวีรภัทร  เลิศกำจรวัฒน์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยิ่งสกุลการกิจ
2. เด็กชายธนพนธ์  ธรรมชาติ
3. เด็กชายสถาปนา  ตินพ
 
1. นางสาวปัณชญา  คำแก้ว
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลลดา  เตชะเกษมสุข
2. นางสาวพรพิมล  หีบทอง
3. นางสาวสุวดี  กัณหาจันทร์
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  เกตทอง
2. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวลี้แสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรสายออ
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา
2. นายอดุลย์  สุทธิแสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 34.99 เข้าร่วม 13 1. นางสาวปาริฉัตร  ดวงฉิม
 
1. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 5 1. นายธัลดล  ตั้งกิจเจริญพร
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 46.55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ป้องพา
3. เด็กหญิงดิษยาณีย์  เลื่อนทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เล้ารัตนอารีย์
5. เด็กหญิงภัทรา  แซ่หลิ่ว
6. เด็กหญิงรสิตา  เสือแย้ม
7. เด็กหญิงศศิประภา  อินช้าง
8. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
3. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณาทิพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์พรหมา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมเชย
2. เด็กหญิงสุภาพร  เปี่ยมผล
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายวายุวรรศ  สิริวิทยธรรม
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนรินทร์  วิริยานุวัฒน์กุล
2. เด็กชายสมพงษ์  สำลีอ่อน
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นายคงคา  นิลโหมด
2. นายณัฐวุฒิ  อกนิษฐ์ศุภร
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์