สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริประภา  วันทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวชุติมา  ประยงค์อุทัย
 
1. นางเพียงพร  สุโชดายน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวพิมพ์บุญ  อิศวิลานนท์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวชนันท์กานต์  ภัทรหิรัญโรจน์
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกรองทอง  อ่องศรี
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นายกิตติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
2. เด็กชายขวัญ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. นางสาวมาริษา  มากยิ่ง
3. นางสาววัชรีพร  พันธ์ท้าว
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
2. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงสว่างวัฒนะ
2. เด็กชายทัตพงศ์  ดาศรี
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธิญาดา  ภักตะชัย
2. นางสาววิชิตา  ตาคำเที่ยง
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธาราม
2. เด็กชายสวัสดิชัย  หงษ์สา
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายสรรพวัฒจก์  สมวงศ์
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายภีระพงษ์  ฐิติเมธาภิรมย์
 
1. นางชาลิตา  บวรรับพร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายธีรัช  อินทร์คง
 
1. นางสาวปราณี  พรภวิษย์กุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชนนท์  มนต์ติกานนท์
2. นายวิศรุต  กิตติเจริญพรงาม
3. นายสุทริภัทร  งามจิตต์ตรอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
2. นางสาววิชชุญา   สุเจตน์จิตต์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  สำแดงภัย
2. เด็กหญิงชนันธร  มโนกิจพงศ์พันธ์
3. เด็กชายชลธี   บุญญะฤทธิ์
 
1. นางสาววะราพร  สุวรรณศรี
2. นางโสมศิริ  แฝงเมืองคุก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวีรภัทร  เลิศกำจรวัฒน์
 
1. นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์  อุทุมพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  วิยาสิงห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิติภัทร์  ธูปทองเจริญผล
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  จันทร์ขจร
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  อยู่เจริญ
2. นางรุ่งฤดี  อภิชัยสุขสกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจิตติภูมิ  พลางกูร
 
1. นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายรัชพล  เทียนทับทิม
 
1. นางสาวอัชฌาภรณ์  ตันติดำรงกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยิ่งสกุลการกิจ
2. เด็กชายธนพนธ์  ธรรมชาติ
3. เด็กชายสถาปนา  ตินพ
 
1. นางสาวปัณชญา  คำแก้ว
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลลดา  เตชะเกษมสุข
2. นางสาวพรพิมล  หีบทอง
3. นางสาวสุวดี  กัณหาจันทร์
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  เกตทอง
2. นางสาวปฐมาภรณ์  กรโสภา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามสม
2. เด็กหญิงฐานิดา  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงพิชญานี  นันทดิลก
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวปวัลย์รัตน์  สุวรรณโคตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นายธีรภัทร  ขัดกันทา
2. นางสาวนราพร  อรรถกุล
3. นางสาวพรนภัส  พิทักษ์พงศ์
 
1. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์เกษ
2. นายนพดล  ขำกัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภิญญ์พิดา  ไม้เกตุ
2. เด็กชายสุุทิวัฒน์   ศรีษะแก้ว
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล
2. นางสาวปวัลย์รัตน์  สุวรรณโคตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นายสารัช  คีรี
2. นายสาริศ  คีรี
3. นายอรุณรัชน์  คำมะปะนี
 
1. นายนพคุณ  มีมานะ
2. นายปกป้อง  อนุรักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนกฤต  สาหร่าย
2. เด็กหญิงสรัลชนา  มหาชัย
3. เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นายทินภัทร  จินดาวงษ์
2. นายธนภัทร  ทุเรียนงาม
3. นายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นายสุนทร  แตงโต
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกฤต  แทรกสุข
2. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวสวนแตง
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นางสาววิลาวัณย์  สุวรรณพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายธนวินท์  อภิบาลทรัพย์ทวี
2. นายภาณุวัฒน์  น้ำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวลี้แสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรสายออ
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา
2. นายอดุลย์  สุทธิแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธีร  เข็มทองสกุล
2. เด็กชายสุภเดช  อนุพันธ์
 
1. นายนวพล  ศรีอำพันธ์
2. นายกัณฐ  สมหวัง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แทนโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แกมทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กุดั่น
5. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พงษ์พิลาส
2. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.98 เงิน 14 1. นางสาวกนลา  เลิศสถาพรสุข
2. นางสาวมาริษา  ณรงค์มี
3. นางสาวรัตติกาล  นามวงศ์
4. นายลัทธ์ธนทัต  ทองวิทยกุล
5. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กวีพราหมณ์
2. เด็กหญิงณัฐชนนท์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช
4. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
5. เด็กหญิงศุภนิดา  ภู่เมือง
 
1. จ.ส.อ.นัทธพงศ์  เพชรส่งศรี
2. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.97 เงิน 6 1. นางสาวกัญธรส  กนกวณิชย์กูล
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โง้ว
3. นางสาวพรรษสรณ์  ดีเลข
4. นางสาวอนุสา  สุทธิประภา
5. นางสาวอวิกา  ทองปรุง
 
1. นางอังคณา  ตติรัตน์
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ชิณศรี
2. เด็กหญิงณัชชา  ทรัพย์สอาด
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  บุญเคน
4. เด็กหญิงนภัสสร  ระหาญนอก
5. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่เฮง
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์   รุ่งสว่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 64.98 ทองแดง 9 1. นายจิรายุทธ  เปรี่ยมตราชู
2. นางสาวจีรนันท์  หมากทะลาย
3. นายชวิลวิทย์  โมคาพันธ์
4. นายณัฏฐชัย  วงษ์เพ็ชร
5. นางสาวณัฐมล  ผิวทอง
6. นายธนชัย  รักษาศรี
7. นายธนพนธ์  ปอดอ่อน
8. นางสาวธนาพร  ทองทราย
9. นางสาวนฤมล  จันภูทัศน์
10. นางสาวปรียาภรณ์  เกิดแก้ว
11. นายมนัส  ศาลาศักดิ์
12. นายวิชพลญ์  เทียนศิริ
13. นายอิทธิพันธ์  โอชาวัฒน์
14. นางสาวเนตรนภา  เสริมทรัพย์
15. นางสาวเพชรลดา  ยืนนาน
16. นางสาวเมทินี  วงษาค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   รุ่งสว่าง
2. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
3. นางทัศนี   ไชยสาร
4. นางสาวอัญชนก  รอดริน
5. นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะรัตน์  กุลสวัสดิ์
2. นางสาวชนิสรา  ทองเรือง
3. นางสาวณัชริดา  สมบูรณ์
4. นายณัฐธีร์   ภัคคะพันธรุจน์
5. นางสาวณิชกมล  ทองแก้วแกม
6. นายธนภัทร  แสงนภากาศ
7. นางสาวธัญมน  คำสุขศรี
8. นางสาวน้ำฝน  เซี่ยงช่าย
9. นายพลพจน์  อังสุวิโรจน์
10. นางสาวพลอย  รอดฤทธิชัยกุล
11. นางสาวพิชามญชุ์  เสริมแสง
12. นางสาวพิมยาดา  มณีจักร
13. นายภัทรพล  ประชาวิวัฒน์
14. นายยศวรรทธิ์  บุรีรัตน์
15. นางสาววิจิตรา  ชาวนา
16. นายวิทวัส  วงค์ศรี
17. นางสาวศิริลักษณ์  ภารพันธ์ุ
18. นายอนุชา  หมื่นสนิท
19. นางสาวอาภารัตน์  เกิดอินทร์
20. นายอินทัช  ดัดเดช
 
1. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
2. นางฆฎนาวดี  มะหะเลา
3. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
4. นางสาวสุรีรัตน์  พงษ์พิลาส
5. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปกิตตา  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.31 ทอง 6 1. นางสาวพักตร์นรินทร์  เถาว์เพ็ญ
 
1. นางสาวอัญชนก  รอดริน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. เด็กหญิงอลีนา  มุ่งดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกานต์  กิตติพงศ์พิสุทธิ์
2. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.65 ทอง 4 1. นางสาวจริญญา  วิจิตรสุนทร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิศเพ็ง
3. นางสาวธีรดา  เอี่ยมสำอางค์
4. นางสาวนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์
5. เด็กหญิงบุณยวีย์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงพลอยนารี  มังสา
7. นางสาวพัชริดา  สุนทรภักดี
8. เด็กหญิงมาริสา  ธีรโสภิต
9. นางสาววิภาวดี  เจริญบุญ
10. เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญอ่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ชูแสง
2. นายสายันต์  โพธิ์ทอง
3. นายปริญ  บุญยะประสพ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชนิตา  กุตัน
2. นางสาวบุญญรัตน์  โพธิ์ขาว
3. นางสาวบุษบาคม  สมทรง
4. นางสาวพรปิยะ  ไชยสิทธิพูนพงศ์
5. นางสาวพรภิรมย์  อินทร์ลุน
6. นางสาวรัชกาญจน์  แสงร่มโพธิ์
7. นางสาวศุภาพิชญ์  วิชัยวงษ์
8. นางสาวสุพัดตรา  ปานโพธิ์ทอง
9. นางสาวอรอุมา  ไกรศรี
10. นางสาวอินทิรา  เทศมาสา
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
3. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  อุราสาย
2. เด็กหญิงธีริศรา  สินธุวานนท์
3. เด็กชายนครินทร์  สุวรรณ
4. เด็กชายปรมพล  เที่ยวประสงค์
5. เด็กชายปองพล  มาทะวงศ์
6. เด็กหญิงวรพา  ทัศนา
7. เด็กหญิงศรัณพร  เมฆรัตน์
8. เด็กชายศุภณัฐ  ใจทน
9. เด็กหญิงเกษสุดา  พิวิริยะกุล
10. เด็กหญิงแก้วนภา  สาระพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
3. นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชากร  การุณรัตนกุล
2. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นางวรดา  ศรีอ่อน
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายชยพล  อิทธิธนกุล
2. นายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพทัต  โตศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายณัฐพล  สารากรบริรักษ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  ยอดไม้
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวนภัสวรรณ   กาเผือกงาม
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายเชษฐา  ภาลี
 
1. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอมเจริญ
2. เด็กชายณัฐชานนท์  รมย์พึง
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
2. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  พลนาค
 
1. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวพรกนก  เตชะจารุพันธุ์
2. นายศุภากร  เสียงลำ้เลิศ
3. นางสาวอทิติยา  จงกล
 
1. นายสิรวิชญ์   บุญศรี
2. นายชัยวัฒน์  โพธิลักษณ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิธินาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติยา  บัวผลิ
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวพลอยไพลินทร์  พรมเปลว
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  ชำนาญเนาว์
2. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
3. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
5. นายมีชัย  บุญเสด
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนลา  เลิศสถาพรสุข
2. นายกัณฑ์อเนก  แซ่เฮง
3. นายจรัสพงษ์  โรจนิพันธุ์วิวัฒน
4. นางสาวจุติพร  งามสม
5. เด็กชายชวิน  จงชำนาญชัย
6. นายชินวัตร  หอมทวนลม
7. นางสาวฑิฆัมพร  บุญภาพ
8. นางสาวณัฐกานต์  แซ่ลิ้ม
9. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
10. นางสาวธนาพร  วรภัทธนโชติ
11. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
12. นางสาวปฑิตตา  สงข์ทองคำ
13. นายปิยภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
14. นายพงษ์ศักดิ์  หอมคง
15. เด็กหญิงพรชนก  วังกุ่ม
16. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
17. นายภูวดล  วงษาจันทร์
18. นายมีชัย  บุญเสด
19. นายวัชรพล  กวีพุฒิพงษ์
20. นางสาววัลลี  ปาณะวงษา
21. นายสรวุท  วิโรปการ
22. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
23. นางสาวสโรชินี  สุเมธบัณฑิตกุล
24. นางสาวหัทยา  เพชรเด็ด
25. เด็กหญิงอพิณญา  จันทร์พงษ์
26. นางสาวอรุณวัลย์  มีแสง
27. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
28. เด็กชายเจตพล  ชมไทยงาม
29. นางสาวเพชรรัตน  เตชวิบูลย์ทรัพย์
30. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
31. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
4. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
5. นางชนานาถ  แสงมณี
6. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
7. นางสาวสุทธิพร  ประกอบศิลป์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวรินทร์  หิรัญชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 6 1. นายสุทธิวัฒน์  แซ่กวาง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 15 1. นางสาวพิมพ์นิภา   แย้มสรวล
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางสาวสุทธิพร  ศิลป์ประกอบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายอิษฎา  เอี่ยมศิลา
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงมลธิดา  แซ่แต้
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
 
1. นางสาวสุทธิพร  ประกอบศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายกัณฑ์อเนก  แซ่เฮง
2. นายจรัสพงษ์  โรจนิพันธุ์วิวัฒน
3. นายชนาวีร์  เนียมนิตย์
4. นายชินวัตร  หอมทวนลม
5. นางสาวณัฐกมล  จอนสุข
6. นายณัฐภาส  ฐิติธรรมาวงศ์
7. นายธนทัศน์  วุฒิศักดิ์
8. นายธนวุฒิ  แช่มช้อย
9. นายธีรภัทร  เชี่ยวชาญประพันธ์
10. นายพรพรหม  เชี่ยวเฉลิมศรี
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
4. นางสาวสุทธิพร  ประกอบศิลป์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. เด็กชายชัชชัย  ไทยเจริญ
4. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
5. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์  สมดี
6. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
7. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
8. เด็กหญิงศุภารมณ์   สังข์ทองคำ
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
10. เด็กหญิงแจ่มจิรา  มุลศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นายคณพล  เกียรติมหาไชย
2. นายคมกริช  มนพลับ
3. นายจิรายุทธ  เปรี่ยมตราชู
4. นางสาวธนาพร  วรภัทธนโชติ
5. นางสาวปฑิตตา  สงข์ทองคำ
6. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
7. นายอดิศักดิ์  ทศสุขสันติ
8. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
9. นายโยธิน  ใจสอาด
10. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกรองทอง  อ่องศรี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
4. เด็กหญิงนริศรา  สารพล
5. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
7. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
8. เด็กหญิงแพรวา  เปเหล่าดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 1. นางสาวจุติพร  งานสม
2. นางสาวธนพร  วรภัทธนโชติ
3. นางสาวปฑิตตา  สังข์ทองคำ
4. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
5. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
6. เด็กหญิงอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
7. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
8. นางสาวโสรยา  แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
3. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
4. เด็กชายจารุวัฒน์  เประกันยา
5. เด็กชายชัชวาล  บัวจีน
6. เด็กหญิงนริศรา  สารพล
7. เด็กหญิงปัณวรรธน์  ศรีน้ำคำ
8. เด็กชายปิยะบัณฑิตย์  พรมโชติ
9. เด็กหญิงพรเจริญ  บุญจันทร์
10. เด็กชายศิครินทร์  บุญกั้ว
11. เด็กหญิงสุภาวดี  รัชตอุดมผล
12. เด็กหญิงสุรีย์พร  นามทองดี
13. เด็กหญิงเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
14. เด็กหญิงแพรวา  เปเหล่าดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุตืพร  งานสม
2. นางสาวธนพร  วรภัทธนโชติ
3. นางสาวปฑิตตา  งานสม
4. นางสาวปณาลี  บัวสาคร
5. นางสาวสุภาพร  ม้อยจังหาร
6. นางสาวอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
7. นางสาวอาทิตยา  กลิ่นเกษร
8. นางสาวโสรยา   แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวนัฏภรณ์  พูลภักดี
4. นางสาวสุพารักษ์  ทาราช
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนนันท์  ศรีวารีรัตน์
 
1. นางสาวพิลาศลักษณ์  ดำรงพรพิพัชร์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 13 1. นายชัยอนันต์   กิติโรจน์วัฒนา
 
1. นางสาวสุพรรษา  เหลืองอ่อน
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายธนทัต  อุ่นจัตตุรพร
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวพรชนก  วังกุ่ม
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กชายวีระพันธุ์  จันทะพา
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรรยาธนโชติ
2. เด็กชายชินภัทร  วงศ์สิกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  อิงคนันท์
4. เด็กหญิงธมญวรรณ  วัฒนสุภิญโญ
5. เด็กชายธิติพัทธ์  ชั้นดีสิริการย์
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
2. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวกนลา  เลิศสถาพรสุข
2. นางสาวณิชาภัทร  ป้อมสำลี
3. นายธนวัฒน์  เผ่าดี
4. นางสาวรัตติกาล  นามวงศ์
5. นางสาววัชรีพร   พันธ์ท้าว
 
1. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
2. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสวงบุญ
2. เด็กหญิงศศิธร  แจ่มผล
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.16 เงิน 10 1. นางสาวพิมพิศา  ก้านสน
2. นางสาวอมิดา  ลีลาเรืองโรจน์
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  บัวศรี
2. นางสาวศศิกานต์​  จริบรัมย์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 34.99 เข้าร่วม 13 1. นางสาวปาริฉัตร  ดวงฉิม
 
1. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 5 1. นายธัลดล  ตั้งกิจเจริญพร
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.99 เงิน 12 1. นายคณิสร  ทับทิมศรี
2. นางสาวดวงฤทัย  ปานอำไพ
3. นางสาวนิรมล  มงคลอินทร์
4. นางสาวพนิดา  อภิทรัพย์ไพศาล
5. นายพัฒน์ดนัย  ชายะตานันท์
 
1. Misschen  xia
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรเทพ  ชัยพิพัฒน์เจริญ
2. นางสาวสิภาลักษณ์  ปลอดดี
3. นางสาวสุมิตรา   ครองห้าว
4. นางสาวอนัญญา  กลิ่นส่ง
5. นางสาวอรวรรณ  ตั้งปรัชญานุรักษ์
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 8 1. นางสาวปาณิสรา  วังถนอมศักดิ์
2. นายพัทธสาร  เป้าสกุล
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
2. นางสาวแพลน  โปมิล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
2. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชัยชนะ  เชื่องดี
2. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุระเสน
2. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายรัชพล  เทียนทับทิม
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 46.55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ป้องพา
3. เด็กหญิงดิษยาณีย์  เลื่อนทอง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เล้ารัตนอารีย์
5. เด็กหญิงภัทรา  แซ่หลิ่ว
6. เด็กหญิงรสิตา  เสือแย้ม
7. เด็กหญิงศศิประภา  อินช้าง
8. เด็กหญิงแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
3. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพร  มาทองแดง
2. เด็กหญิงภรณ์ธิฎา  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงวิไลวัลย์  กาญจนพัฒน์
4. เด็กชายวีระพันธุ์  จันทะทา
5. เด็กหญิงสลิลลาวัลย์  สาราภรณ์
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวสุภัคษา  สรรพคุณ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  เจริญศรีศักดิ์กุล
2. นายนิรัติศัย  จงมานะกิจ
3. นางสาวปาณิสรา  วังถนอมศักดิ์
4. นายภูริภัทร  ผลาธัญญะ
5. นายสรคมน์  จิตรัตนมงคล
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางสาวพัชมณ  พัดเย็น
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชชานนท์
2. เด็กหญิงศิรินทร  ดาษดา
3. เด็กหญิงอาริสา  พรมแดง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 1. นางสาวน้องมุก  ศรีธนากร
2. นางสาวภรณ์สวรรค์  วงษ์คำ
3. นางสาวสิรีธร  เดชบุญช่วย
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรางประภัทร  บุญสิริแสงมงคล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วแสงใส
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรไชย
 
1. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. เด็กชายเนติพงษ์  จำรูญทัต
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณาทิพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์พรหมา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 1. นายสุพจน์  จันทร์ขอนแก่น
2. นายอนุวัฒน์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายอัครพล  แซ่จิว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพจน์  จันทร์ขอนแก่น
2. นายอนุวัฒน์  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมเชย
2. เด็กหญิงสุภาพร  เปี่ยมผล
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. เด็กชายวายุวรรศ  สิริวิทยธรรม
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนรินทร์  วิริยานุวัฒน์กุล
2. เด็กชายสมพงษ์  สำลีอ่อน
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายณัช  จรูญวัชรพันธ์
2. นายธนพนธ์  เกตุแก้ว
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นายคงคา  นิลโหมด
2. นายณัฐวุฒิ  อกนิษฐ์ศุภร
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  อุดมธรรมสาร
2. นายคงคา  นิลโหมด
3. นายวิทวัส  ชุติสิริยานนท์
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นายธนาธิป  คีรีวรรณ์
2. นายธีรยุทธ  นุชผดุง
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณุชิต    ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูพิรัฐ  ฤทธิแผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิศ  บุญธนานันท์
2. เด็กหญิงศุพัฒศร  เกิดจันอัด
3. เด็กชายสกลวรรธน์  หงษ์คู
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพนิธิ  ธูปทองเจริญผล
2. นายพลพล  โพธิ์สุข
3. นายภาณุพงษ์  ธนารักษ์วุฒิกร
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
128 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
2. เด็กชายอังกูล  เกียรติรุ่งฤทธิ์
3. เด็กชายอัชฌาสัย  นิลขำ
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  พิมพานิล
2. เด็กหญิงธิญาดา  จันทร์คล้าย
3. เด็กหญิงภัสรา   ภิญโญพัฒนา
4. เด็กหญิงรุจิรดา  อนุแสน
5. เด็กหญิงวราวรรณ  ภูมิไสย
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา   นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  อารีวงษ์
2. เด็กชายภูตะวัน  นันทพิสิฐ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไชยโคตร
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ภาณุบำรุงพงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
133 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
134 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาวคัมภิรดา  แดงแผน
2. นางสาวธันย์วรัชญ์  อภิเนษกรมณ์
3. นางสาวสาววิภาดา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล