สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร   อินทร์ธรรม
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง 4 1. เด็กชายบัญญวัติ  คำเขื่อน
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 7 1. นายมิ่งขวัญ   บุญมี
2. นางสาวสุปราณี  แซ่ปึง
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายชนพัฒน์  แท่นงาม
2. เด็กหญิงณัชริดา  ฉ่ำชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวีการณ์  เผอิญดี
4. เด็กหญิงธนาพร  อานมี
5. เด็กหญิงนวพร  รอดหวัง
6. เด็กหญิงปฐวีกรานต์  เวชโช
7. เด็กชายภัคพงศ์  รัตนะ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปันต๊ะ
9. เด็กหญิงอธิชา  ทับทิมศรี
10. เด็กหญิงอภิชยา  สมรูป
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวกุลภัสสร์  สนโพธิ์กลาง
2. นางสาวณัธรดา  รักดีทวีผล
3. นางสาวปาริชาต  วัณณา
4. เด็กชายพนาวัล  โภคทรัพย์
5. นางสาวรัตน์สุดา  สิทธฺิไกร
6. เด็กหญิงศิรินทรา  รุ่งโรจน์รัศมี
7. นางสาวเพ็ชชรี  หล้าศรี
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวินท์  ภู่อุ่น
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
3. เด็กชายธนัญชัย  ใจดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
5. เด็กชายภัทรษกรณ์  อินทร์ใหญ่
6. เด็กหญิงมลฤดี  ชนประชา
7. เด็กหญิงศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดโภคา
9. เด็กหญิงอทิตยา  นพศิริ
10. เด็กหญิงอนุชิตา  อินธิพันธุ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สันติ
2. เด็กหญิงนริศรา  มลาตรี
3. เด็กหญิงปรีชญา  คำบุตร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปันเต๊ะ
5. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินเกตุ
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวมนรดา  สุทธิโส