สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสุข
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุตรสวน
3. นางสาวมิตรสินี  สว่างแสง
4. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 10 1. นายธนพล  พบโชค
2. นางสาวนพวรรณ  แก้วตวงทอง
3. นายพชร   มีวงศ์อุโฆษ
4. นางสาวสรัลพร  พรหมอุตม์
5. นางสาวอินทิรา  สิงห์ครุธ
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลืองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวพร  รอดหวัง
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  เสถียรคช
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.4 เงิน 12 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สมนาค
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 1. นางสาวปิยฉัตร  หมายเจริญ
2. นางสาวพนิตตา  เวชดี
3. นางสาววิไล  นกพุทธา
4. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา   อุทัย
6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขงาม
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวมนรดา  สุทธิโส
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ฐาปนภูมิพงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  ขันฐแสง
 
1. นายธนกฤษ  เกษกิ่ง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตเวช
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ดอกยี่สุ่น
2. นางสาวนภัสร  ใสแรม
3. นางสาวศศิยาภร  คล้ายนาค
 
1. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล