สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวฐิติกานต์  สุพะวงศ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67.65 ทองแดง 5 1. นางสาวกานต์มณี  ทับแตง
2. นางสาวชนัญญา  ฝางแดง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รัตนเอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอร่าม
5. เด็กชายธนาธิป  สิงห์รักษ์
6. เด็กชายนิธิศ  พรมสอน
7. นายปภาวิน  กรมถิน
8. นางสาวพนิตตา  เวชดี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  พันธุ์มณี
10. นายวรุตม์  สอาดศรี
11. นายวิริยพงศ์  กิจพจนีย์
12. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มอำพล
13. เด็กชายศุภชัย  แซ่ตั้ง
14. นายสมพงษ์  ศรีษะ
15. เด็กชายสิงหา  ชัยมงคล
16. นางสาวสโรชา  ชูคง
17. นายอนุชา  ดวงพุมเมศ
18. เด็กชายอรุณโรจน์  สิทธิผล
19. นายเนติพงษ์  พรมสอน
20. เด็กหญิงแสงเงิน  สัตยธรรม
 
1. นายนฤเบศธ์  พิมศร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายอนุวัฒน์  แก้วด่านกลาง
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยากร  มนต์คุ้มครอง
2. เด็กหญิงรมยากร  เมืองรอด
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายเอกภพ  บุญปริก
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ราศรี
2. นายชาลี  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นางสาววรินยา  อมาตยนนท์
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวอมรพรรณ  อังกาบละออง
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 19 1. นางสาวสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ