สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสุวัชชัย  พิณเนียม
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วสนาถ
2. เด็กหญิงพรกนก  เกิดโสรส
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  วีระศิริ
 
1. นายภิภพ  ฉิมพาลี
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธัญพิมล  อุตสาตร์
2. นางสาวศรัญญา  ศิริภิรมย์
3. นางสาวศศิประภา  ปรีชาพันธุ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  นุชถนอม
2. นางสาวศศิธร  เด่นจักรวาฬ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  ชวนชม
 
1. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นายชลสิทธิ์  มีประโคน
2. นางสาวสโรชา  บัวพก
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นุ้ยวงศ์
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณมาลี
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณหทัย  ผาสุก
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 23 1. นายมิ่งขวัญ  บุญมี
2. นายอธิพันธ์  คงปาน
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิตรวรรณ  ลอยเอี่ยม
2. นายสรายุทธ  สุขการ
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ