สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสุข
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร   อินทร์ธรรม
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวฐิติกานต์  สุพะวงศ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรพล  ชาวมงคลทรัพย์
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสุวัชชัย  พิณเนียม
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  เดียงสระน้อย
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพนิต  สืบสกุลทอง
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วสนาถ
2. เด็กหญิงพรกนก  เกิดโสรส
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  วีระศิริ
 
1. นายภิภพ  ฉิมพาลี
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธัญพิมล  อุตสาตร์
2. นางสาวศรัญญา  ศิริภิรมย์
3. นางสาวศศิประภา  ปรีชาพันธุ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  นุชถนอม
2. นางสาวศศิธร  เด่นจักรวาฬ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวนภัสวรรณ  บุตรสวน
3. นางสาวมิตรสินี  สว่างแสง
4. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา  อุทัย
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 10 1. นายธนพล  พบโชค
2. นางสาวนพวรรณ  แก้วตวงทอง
3. นายพชร   มีวงศ์อุโฆษ
4. นางสาวสรัลพร  พรหมอุตม์
5. นางสาวอินทิรา  สิงห์ครุธ
 
1. นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 67.65 ทองแดง 5 1. นางสาวกานต์มณี  ทับแตง
2. นางสาวชนัญญา  ฝางแดง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รัตนเอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอร่าม
5. เด็กชายธนาธิป  สิงห์รักษ์
6. เด็กชายนิธิศ  พรมสอน
7. นายปภาวิน  กรมถิน
8. นางสาวพนิตตา  เวชดี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  พันธุ์มณี
10. นายวรุตม์  สอาดศรี
11. นายวิริยพงศ์  กิจพจนีย์
12. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มอำพล
13. เด็กชายศุภชัย  แซ่ตั้ง
14. นายสมพงษ์  ศรีษะ
15. เด็กชายสิงหา  ชัยมงคล
16. นางสาวสโรชา  ชูคง
17. นายอนุชา  ดวงพุมเมศ
18. เด็กชายอรุณโรจน์  สิทธิผล
19. นายเนติพงษ์  พรมสอน
20. เด็กหญิงแสงเงิน  สัตยธรรม
 
1. นายนฤเบศธ์  พิมศร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง 4 1. เด็กชายบัญญวัติ  คำเขื่อน
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลืองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนวพร  รอดหวัง
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 7 1. นายมิ่งขวัญ   บุญมี
2. นางสาวสุปราณี  แซ่ปึง
 
1. นางสาวสุนิษา  โพธิ์ชนะ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายชนพัฒน์  แท่นงาม
2. เด็กหญิงณัชริดา  ฉ่ำชื่น
3. เด็กหญิงณัฐวีการณ์  เผอิญดี
4. เด็กหญิงธนาพร  อานมี
5. เด็กหญิงนวพร  รอดหวัง
6. เด็กหญิงปฐวีกรานต์  เวชโช
7. เด็กชายภัคพงศ์  รัตนะ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปันต๊ะ
9. เด็กหญิงอธิชา  ทับทิมศรี
10. เด็กหญิงอภิชยา  สมรูป
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวกุลภัสสร์  สนโพธิ์กลาง
2. นางสาวณัธรดา  รักดีทวีผล
3. นางสาวปาริชาต  วัณณา
4. เด็กชายพนาวัล  โภคทรัพย์
5. นางสาวรัตน์สุดา  สิทธฺิไกร
6. เด็กหญิงศิรินทรา  รุ่งโรจน์รัศมี
7. นางสาวเพ็ชชรี  หล้าศรี
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวินท์  ภู่อุ่น
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
3. เด็กชายธนัญชัย  ใจดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
5. เด็กชายภัทรษกรณ์  อินทร์ใหญ่
6. เด็กหญิงมลฤดี  ชนประชา
7. เด็กหญิงศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดโภคา
9. เด็กหญิงอทิตยา  นพศิริ
10. เด็กหญิงอนุชิตา  อินธิพันธุ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติวินท์  ภู่อุ่น
2. นางสาวกุลภัสส์  สนโพธิ์กลาง
3. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
4. เด็กชายบัญญวัติ  คำเขื่อน
5. นางสาวปาริชาติ  วัณณา
6. เด็กชายพนาวัลย์  โภคทรัพย์
7. นางสาวรัตน์สุดา  สิทธิไกร
8. เด็กชายศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
9. เด็กหญิงศิรินทรา  รุ่งโรจน์รัศมี
10. นายอนุชา  ดวงพุมเมศ
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปราณี  เป้าประยูร
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  ชวนชม
 
1. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นายชลสิทธิ์  มีประโคน
2. นางสาวสโรชา  บัวพก
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  แสงทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นุ้ยวงศ์
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณมาลี
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณหทัย  ผาสุก
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายอนุวัฒน์  แก้วด่านกลาง
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยากร  มนต์คุ้มครอง
2. เด็กหญิงรมยากร  เมืองรอด
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  เสถียรคช
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายเอกภพ  บุญปริก
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มณีเนตร
2. เด็กชายธนกิต  สินประเสริฐ
3. เด็กชายธีรนัย  นิ่มจันทร์
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ราศรี
2. นายชาลี  ตะเคียนเกลี้ยง
3. นางสาววรินยา  อมาตยนนท์
 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
2. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.4 เงิน 12 1. นางสาวปนัทชญา  จุอุบล
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์ธรรม
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สมนาค
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สันติ
2. เด็กหญิงนริศรา  มลาตรี
3. เด็กหญิงปรีชญา  คำบุตร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปันเต๊ะ
5. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินเกตุ
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวมนรดา  สุทธิโส
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 1. นางสาวปิยฉัตร  หมายเจริญ
2. นางสาวพนิตตา  เวชดี
3. นางสาววิไล  นกพุทธา
4. นางสาวอภิสรา  สารสิทธิ์
5. นางสาวเจนจิรา   อุทัย
6. นางสาวเพ็ญนภา  สุขงาม
 
1. นางสาวอนุตรา  โปรังษี
2. นางสาวมนรดา  สุทธิโส
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวอมรพรรณ  อังกาบละออง
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 19 1. นางสาวสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ฐาปนภูมิพงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  ขันฐแสง
 
1. นายธนกฤษ  เกษกิ่ง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 1. นายกนกพล  แซ่ลิ้ม
2. นายพชระ  เทศยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 23 1. นายมิ่งขวัญ  บุญมี
2. นายอธิพันธ์  คงปาน
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิตรวรรณ  ลอยเอี่ยม
2. นายสรายุทธ  สุขการ
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 25 1. นายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายภูมิพัฒน์  ภูตเวช
 
1. นางศรัญญา  ทองดี
2. นายอภิชัย  แดงเหลือบ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ดอกยี่สุ่น
2. นางสาวนภัสร  ใสแรม
3. นางสาวศศิยาภร  คล้ายนาค
 
1. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล