สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสมิตรา  จันทร์คำหอม
 
1. นางสาวอรยุดา  รัตนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มหานาม
2. เด็กหญิงณัฏฐธิณี  แสงรื่น
3. เด็กหญิงอภิษฎา  สีหาไชย
 
1. นางรตยา  สวนสมัย
2. นางสาวดาวศิริ  นุดล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.31 ทอง 10 1. เด็กหญิงจูซินยี่  ซู
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟักฟูมทน
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุญมาก
4. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์ฤกษ์พราหมณ์
 
1. นางสาวสุนารี  ตรีวิเชียร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์แสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง 10 1. นางสาวขนิษฐา  บุญสมปอง
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์อามาตร์
3. นางสาวปริยา  เหมือนเกียรติ
4. นางสาวศิริญาพร  จินา
5. นางสาวสุพรรษา  ด่านโอภาส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นายภาคภูมิ  คำจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.65 ทอง 14 1. เด็กชายอิทธิพล  อ่วมอิ่ม
 
1. นายชานนท์  ชัยพรมมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 18 1. นายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นายภาคภูมิ  กองแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 19 1. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เอม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ช่างคิด
2. นางสาวสุนารี  ตรีวิเชียร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรชนก  บุญทอง
2. นางสาวฐานปนี  สนิท
3. นางสาวธันยพร  ประเสริฐศิลปกุล
4. นางสาวนวนภัส  สีดา
5. เด็กชายพัชรินทร์  คะสาราช
6. นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ
7. นางสาวอรจิรา  ยาตรี
8. นางสาวอารียา  สายตา
9. นางสาวอิงอร  อินอักษร
10. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายสรศักดิ์  อรรถแป
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธารินทร์  แพะขุนทด
2. นายปรเมฆ  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ปริวันตัง
5. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูจันอัด
7. เด็กชายมหรรณพ  ชัยมงคล
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ่มประโคน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กชายเทวินทร์  พันธ์ล้อมโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวพรทิพย์  คงมา
3. นายอร่าม  ชะนามุญา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎาพร  บุญปลูก
2. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
3. นายณัฐวุฒิ  พรมทอง
4. นายณัฐวุฒิ  รอดพิมพ์
5. นายปิติพล  เคราะห์ดี
6. นายพร้อม  ชินวงษ์
7. นายสุดใจ  สมพร
8. นายอิทธิพล  ธรรมสโรช
9. นายเกนทร์  แสวงวงค์
10. นายเจษฎา  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
3. นายปริวัฒน์  ศรีจรรยา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 24 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  ชวนสกุล
 
1. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาดา  ศรีรัตน์
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ธนะโกเศศ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เรืองเดช
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  โปขันเงิน
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิสา
2. นายยุทธศักดิ์  สว่างสมุทรชัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายรามิล  อาจหาญ
2. นายไกรวิชญ์  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวิศ  ลับไพรี
2. เด็กชายวัชรพล  โพธิ์ศรี
 
1. นางกัญญาภัทร  สะลิม
2. นางสาวพิมพ์พร  อยู่สิงห์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายนันทวัฒน์  ธนวัตไพศาล
2. นายภควัต  ไชยวงศ์กาญจน์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  ศรีละบุตร
2. นางสาวมัณฑนา  เพ็งสาย
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลภวิศ  เฉลิมนนท์
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมลสิริ  ศรีสงวนสกุล
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา